พื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 ชุมชน กลุ่ม เครือข่ายองค์กรชุมชน 51 ชุมชน ประกอบด้วย
         1. เครือข่ายเรียนรู้เดิม 29 ชุมชน ประกอบด้วย

         - ต.สุขเดือนห้า 14 ชุมชน (ทั้งตำบล)
         - ต.กะบกเตี้ย 8 ชุมชน (ม.3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)
         - ต. เนินขาม 7 ชุมชน (ม.10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 )
         2. พื้นที่ชุมชนขยายผล 22 ชุมชน ประกอบด้วย
         - ต.เนินขาม ที่เหลืออีก 12 ชุมชน
         - ต.ไพรนกยูง (เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง) 4 ชุมชน (ม.3, 6, 9, 11)
         - ต.เด่นใหญ่ (เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง)  6 ชุมชน (ม.1, 3, 5, 6, 10, 11)

กลุ่มที่ 2 นักเรียน ครู โรงเรียน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย
         1. เครือข่ายเรียนรู้เดิม 4 โรงเรียน ประกอบด้วย
         - โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า
         - โรงเรียนสุขเดือนห้า ต.สุขเดือนห้า
         - โรงเรียนบ้านวังคอไห ต.สุขเดือนห้า
         - โรงเรียนบ้านเก่า ต.กะบกเตี้ย
         2. โรงเรียนขยายผล 8 โรงเรียน
         - โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
         - โรงเรียนอนุบาลเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม
         - โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม
         - โรงเรียนไพรนกยูง ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
         - โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
         - โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
         - โรงเรียนบ้านเนินไผ่ ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ 
         - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์

กลุ่มที่ 3 พระสงฆ์ วัด 6 วัด ประกอบด้วย
         1. เครือข่ายเรียนรู้เดิม 3 วัด ประกอบด้วย
         - วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า
         - วัดสุขเดือนห้า ต.สุขเดือนห้า
         - วัดวังคอไห ต.สุขเดือนห้า
         2. พื้นที่ขยายผล 3 วัด ประกอบด้วย
         - วัดห้วยสอง ต.สุขเดือนห้า
         - วัดหนองเด่น ต.สุขเดือนห้า
         - วัดเนินขาม ต.เนินขาม

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานภาคีอื่นๆ  8 องค์กร ประกอบด้วย
         1. หน่วยงานเรียนรู้เดิม 1 องค์กร
         - สถานีตำรวจภูธรอำเภอเนินขาม
         2. ภาคีขยายผล 7 องค์กร ประกอบด้วย
         - องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
         - องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่
         - องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
         - เทศบาลตำบลเนินขาม
         - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำอำเภอเนินขาม
         - สถานีอนามัยตำบลสุขเดือนห้า
         - สถานีอนามัยตำบลเนินขาม
 
         ** หมายเหตุ เฉพาะพื้นที่จังหวัดชัยนาท ไม่รวมจังหวัดอื่นๆ ที่ดำเนินการร่วมกับภาคีในพื้นที่