คณะทำงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. ผอ.ชาญชัย  คำหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง
2. ผอ.ประสพ  สิงห์สม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห
3. ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์  ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
4. นายภิศักดิ์  นับงาม  ผู้ริเริ่มโครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน

คณะกรรมการดำเนินงาน
1. พระครูโกศลชัยพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองยาง
2. นางสายชล  พวงพิกุล เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
3. นายกำจัด  สินทรัพย์สมาสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
4. นายสุวิทย์  เพ็งสวย ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.สุขเดือนห้า
5. นายบุญธรรม  ศรีเดช ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.สุขเดือนห้า
6. นายวิโรจน์  พึ่งเจียม ผู้นำชุมชน ม.5 ต.สุขเดือนห้า
7. นายสงัด  จันทร์รัศมี ผู้นำชุมชน ม.9 ต.สุขเดือนห้า
8. นายสันติ์  สีวันนา  ผู้นำชุมชน ม.12 ต.สุขเดือนห้า
9. นายสมบัติ  หัสแดง  ผู้นำชุมชน ม.12 ต.สุขเดือนห้า
10. นายครรชิต มานะเปรม โรงเรียนบ้านหนองยาง
11. นางสาววิลาวรรณ  ชัยสิทธิ์ ผู้นำเยาวชน ม.1 ต.สุขเดือนห้า
12. นางสาวหฤทัย  กลางธนู ผู้นำเยาวชน ม.1 ต.สุขเดือนห้า
13. นางสาวเจนจิรา  นาทองคำ ผู้นำเยาวชน ม.2 ต.สุขเดือนห้า
14. นายสิทธิกร  ธัญญเจริญ ผู้นำเยาวชน ม.2 ต.สุขเดือนห้า
15. นายวิษณุ  ต่างใจ  ผู้นำเยาวชน ม.2 ต.สุขเดือนห้า
16. นางสาวธิดารัตน์  ฉิมบุหลัน ผู้นำเยาวชน  ม.2 ต.สุขเดือนห้า
17. นางสาวสุพรรษา  จันวิลา ผู้นำเยาวชน ม.3 ต.สุขเดือนห้า
18. นางสาวสุภาวดี  จำปาลา ผู้นำเยาวชน ม.5 ต.สุขเดือนห้า
19. นางสาวกนกกานต์  มูลพันธุ์ ผู้นำเยาวชน ม.5 ต.สุขเดือนห้า
20. นางสาวหญิง  มั่งคั่ง ผู้นำเยาวชน ม.1 ต.กะบกเตี้ย
21. นางสาวนฤมล  การภักดี ผู้นำเยาวชน ม.11 ต.กะบกเตี้ย