ภาคีความร่วมมือ

         หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
         1. วัดหนองยาง
         2. ชุมชนหนองยาง
         3. โรงเรียนบ้านหนองยาง

         หน่วยงานสนับสนุน
         1. ชุมชนเครือข่าย 20 ชุมชน
         2. โรงเรียนบ้านวังคอไห
         3. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
         4. มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
         5. ชุมชน องค์กร หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม