ห้องเรียนสีเขียว

 
แหล่งเรียนรู้ครูติดแผ่นดิน บูรณาการการเรียนรู้หลักคิด หลักวิชาผ่านการปฏิบัติจริง ที่นำไปสู่การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน ประกอบด้วย ธนาคารต้นไม้ สวนผักบวรพืชผักปลอดสารพิษ สระน้ำ แหล่งโปรตีนธรรมชาติ เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ บริการคำแนะนำการใช้ปุ๋ยสั่งตัด และบริการตรวจดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้องเหมาะสม
 


สวนผักบวร


สระน้ำแทนคุณ

ธนาคารต้นไม้
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
 
 
 

เรื่องเล่าห้องเรียนสีเขียวจากเฟชบุ๊คบ้านไร่นาเราข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน