เวทีพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 1

เวทีพี่ช่วยน้อง
ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
23 ธันวาคม 2548
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท
- - - - - - - - -
 
 
หลักการและเหตุผล
         การศึกษาต่อหลังจากสำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ชั้น ม.3 ผู้เรียนมักประสบปัญหาการเลือกศึกษาต่อระหว่างสายอาชีพหรือสายสามัญ บางส่วนขาดความสนใจละทิ้งหรือหยุดศึกษาต่อ ขณะที่ผู้ที่เลือกศึกษาต่อเองก็ประสบปัญหาในการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนความสามารถที่ตนเองมีอยู่ และขาดความรู้ความเข้าใจต่อคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อต่อสาขาที่เลือกนั้นมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าทางโรงเรียนต่างๆ จะจัดให้มีการแนะแนว แต่พบว่าเป็นการสื่อสารในลักษณะทางเดียว ไม่กว้าง มุ่งเน้นความเลิศของสถาบันมากกว่าเอื้อข้อมูลการตัดสินใจให้กับผู้เรียนได้เลือกเอง
         จากสภาพดังกล่าว โรงเรียนหนองยางในฐานะที่มีศิษย์จำนวนหนึ่งได้เข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท และนักเรียนในโรงเรียนปัจจุบันมีความสนใจเข้าศึกษาต่อ แต่ยังขาดข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ จึงควรใช้โอกาสและศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนากิจกรรมให้ศิษย์เก่าซึ่งเป็นรุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดร่วมกับอาจารย์ต่อรุ่นน้องของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมถูกต้องต่อไป

แนวคิดหลัก
         1. ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์การศึกษาต่อของศิษย์เก่าโรงเรียนมาให้ความรู้ร่วมกับอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ศิษย์เก่ากำลังศึกษาอยู่
         2. นำเสนอการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
         3. เป็น “เครื่องมือ” ให้กับผู้เรียน สำหรับ “ตัดสินใจ” เลือกอนาคต กำหนดแนวทางการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบนำเสนอ
         1. ชมนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนที่เข้าร่วม เช่น แผ่นผับ สื่อคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
         2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ประเด็นนำเสนอ
         1. อาจารย์แนะแนวแต่ละโรงเรียนนำเสนอภาพรวมสถาบัน การเรียนการสอน
         2. ศิษย์เก่า/นักเรียน/นักศึกษานำเสนอโรงเรียนที่ตนเองประสบมา
             - จุดมุ่งหมายของการศึกษาของตนเอง
             - ทัศนคติ/ความชอบ/มุมมองในการเลือกศึกษา
             - การเตรียมตัวการเข้ารับการศึกษา
             - จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละสายการศึกษา (สายสามัญ สายอาชีพ)
             - การปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษา
             - ที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาหรือข้อข้องใจระหว่างศึกษา
             - ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาเล่าเรียน
             - แนวทางการศึกษาต่อ 
              ฯลฯ

วันเวลาและสถานที่
         วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2548 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองยาง

กลุ่มเป้าหมาย
         จำนวน 80 คน จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนกะบกเตี้ย      โรงเรียนบ้านวังคอไห

กำหนดการ
         08.45-09.00 น.    - พิธีเปิดงาน
         09.00-10.30 น.    - บรรยายพิเศษ “การศึกษาที่เหมาะสม:การจัดการความรู้เพื่อสร้างปัญญา”
                                    ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์   ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
         10.30-10.40 น.    - รับประทานอาหารว่าง
         10.40-12.10 น.    - แนะนำโรงเรียน (15 นาที/โรงเรียน) โดยครู/อาจารย์จากโรงเรียน
                                    โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพหันคา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
                                     โรงเรียนพณิชยการชัยนาท  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
         12.15-13.00 น.    - พักรับประทานอาหารกลางวัน
         13.00 - 15.00 น. - เวที “พี่ช่วยน้อง“
                                   วิทยากรจากโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  โรงเรียนหันคาพิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพหันคา
                                   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  โรงเรียนพณิชยการชัยนาท และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
                                    ดำเนินรายการโดยดีเจ เอ้   คลื่นวิทยุ CBC Radio Number One

ภาคีความร่วมมือ
         1. คณะครูโรงเรียนบ้านหนองยาง
         2. วัดหนองยาง
         3. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
         4. โรงเรียนหันคาพิทยาคม
         5. วิทยาลัยการอาชีพหันคา
         6. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
         7. โรงเรียนพาณิชยการชัยนาท
         8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

ผู้รับผิดชอบ (ศิษย์เก่าที่จะนำเสนอ)
         โรงเรียนหันคาพิทยาคม
         1. ด.ญ. วิลาวรรณ   ชัยสิทธิ์   ชั้น ม.1/3
         2. ด.ช. อภิชาติ   สังขชาติ   ชั้น ม.3/3
         3. น.ส. วิไลลักษณ์   นรสิงห์   ชั้น ม.4/1
         4. น.ส. สกุลรัตน์   สินธุ์ทรัพย์สมาสุข   ชั้น ม.5/4
         5. น.ส. ศิริรัตน์   ทองนวน   ชั้น ม.5/4
         วิทยาลัยการอาชีพหันคา
         7.น.ส. สุพัตรา   กาฬภักดี   ชั้น ป.ว.ช. 3/2  สาขาการบัญชี
         วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
         8.น.ส. พรรณวดี   การภักดี   ชั้น ป.ว.ช. 3/1  สาขาการบัญชี
         9.น.ส. ขนิษฐา   แซ่ฮุ้น   ชั้น ป.ว.ช.3/1  สาขาการบัญชี
         10.น.ส. เจนจิรา   นาทองคำ   ชั้น ป.ว.ช.3/1  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
         11.นายสิทธิชัย   กลางธนู   ชั้น ป.ว.ช.3/2  สาขาสัตวศาสตร์