ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 3

ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 3
“ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
1-2 ธันวาคม 2550  เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
โครงการพี่ช่วยน้อง โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร. 056-449099, 449353
- - - - - - - - - -
ความเป็นมา
         การศึกษาต่อหลังจากสำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ชั้น ม.3 ผู้เรียนมักประสบปัญหาการเลือกศึกษาต่อระหว่างสายอาชีพหรือสายสามัญ บางส่วนขาดความสนใจละทิ้งหรือหยุดศึกษาต่อ ขณะที่ผู้ที่เลือกศึกษาต่อเองประสบปัญหาในการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัวตลอดจนความสามารถที่ตนเองมีอยู่ และขาดความรู้ความเข้าใจต่อคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อสาขาที่เลือกนั้นมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางโรงเรียนต่างๆ จะจัดให้มีการแนะแนว แต่พบว่าเป็นการสื่อสารในลักษณะทางเดียว ไม่กว้าง มุ่งเน้นความเลิศของสถาบันมากกว่าเอื้อข้อมูลการตัดสินใจให้กับผู้เรียนได้เลือกเอง
         โรงเรียนบ้านหนองยางในฐานะที่มีศิษย์จำนวนหนึ่งได้เข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆ ของจังหวัดชัยนาท และนักเรียนในโรงเรียนปัจจุบันมีความสนใจเข้าศึกษาต่อ แต่ยังขาดข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ จึงใช้โอกาสและศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนากิจกรรมให้ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นรุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดร่วมกับอาจารย์ต่อรุ่นน้องของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป
         โรงเรียนจึงร่วมมือกับศิษย์เก่า ชุมชน และวัดหนองยาง จัดทำโครงการพี่ช่วยน้องขึ้น จัดเวทีพี่ช่วยน้อง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2550 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน/ครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชนค่อนข้างดี ตลอดจนโรงเรียนที่มาแนะแนว เนื่องจากเป็นการช่วยชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อผู้เรียน เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจตามความสนใจของตนเอง

แนวคิดหลัก
         1. ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์การศึกษาต่อของศิษย์เก่าโรงเรียน
         2. แนะแนวทางการศึกษาสายอาชีพ และสายสามัญจากโรงเรียนต่างๆ
         3. นำเสนอการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
         4. เป็น “เครื่องมือ” ให้กับผู้เรียน สำหรับ “ตัดสินใจ” เลือกอนาคต กำหนดแนวทางการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม
         1. นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนที่เข้าร่วม  ประสานงานกับโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ มาร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อ โดยตั้งประเด็นโรงเรียนให้อะไรกับผู้เรียน มีข้อดี ข้อเด่นอย่างไร เช่น แผ่นพับ สื่อคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
         2. ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ การใช้ชีวิตในการศึกษาระดับต่างๆ โดยเชิญผู้ที่ประสบผลสำเร็จด้านอาชีพในหลายๆ ระดับ เช่น ผู้นำชุมชน ครู 
         3. ติดอาวุธทางปัญญา การศึกษาที่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเป็นหลักคิดการดำเนินชีวิต
         4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของศิษย์เก่าจากรั้วสถานศึกษาต่างๆ มีข้อคิดการศึกษา การประพฤติ การวางตัวอย่างไร

สถานศึกษาร่วมแนะแนว
         1. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
         2. โรงเรียนหันคาพิทยาคม
         3. วิทยาลัยการอาชีพหันคา
         4. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
         5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
         6. โรงเรียนพาณิชยการชัยนาท
         7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
         8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเวลาและสถานที่
         วันที่เสาร์ที่ 1 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2550 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

ผู้ร่วมโครงการ
         จำนวน 100 คน คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 ที่มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น ช่วยงานชุมชน โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องมาร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ 10 - 15 คน จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย โรงเรียนบ้านวังคอไห โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 โรงเรียนบ้านหนองแจง โรงเรียนไพรนกยูง  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ภาคีความร่วมมือ
         1. ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองยาง
         2. วัดหนองยาง
         3. ชุมชนหนองยาง
         4. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า 
         5. เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
         6. โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
         7. โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม
         8. โรงเรียนบ้านวังคอไห ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
         9. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ต.เนินขาม อ.เนินขาม
         10. โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
         11. โรงเรียนไพรนกยูง ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
         12. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์
 
ผู้รับผิดชอบ (ศิษย์เก่า รร.บ้านหนองยาง ที่ไปเรียนต่อตามสถานศึกษาต่างๆ)
         โรงเรียนหันคาพิทยาคม
         1. ด.ญ. วิลาวรรณ   ชัยสิทธิ์
         2. น.ส. วิไลลักษณ์   นรสิงห์
         วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
         3. นายอภิชาติ   สังขชาติ
         4. น.ส. นฤมล  การภักดี
         5. นายอภิสิทธิ์  ธัญญเจริญ
         6. นายธีรพงษ์  พุ่มจำปา
         7. น.ส. สุพัตรา  กาฬภักดี
         8. น.ส. พรรณวดี   การภักดี
         9. น.ส. ขนิษฐา   แซ่ฮุ้น
         10. น.ส. เจนจิรา   นาทองคำ
         11.ขจรศักดิ์  ตันทอง
         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
         11. นายสิทธิชัย   กลางธนู
         วิทยาลัยการอาชีพหันคา
         12. นายกฤษดา   อบอุ่น
         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         13. น.ส. สกุลรัตน์   สินธุ์ทรัพย์สมาสุข
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้
         14. น.ส. ศิริรัตน์   ทองนวน

กำหนดการ
         1 ธันวาคม 2550
         08.00 - 09.30 น.  - ลงทะเบียน
         09.30 - 10.15 น.  - ชี้แจงแนวคิดโครงการ แนะนำตัว แบ่งกลุ่ม
         10.15 – 10.30 น.  - รับประทานอาหารว่าง
         10.30 - 12.00 น.  - กิจกรรม “ค้นหาตัวตน”
         12.00 - 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน
         13.00 - 13.30 น.  - พิธีเปิดค่าย “โครงการพี่ช่วยน้อง”
                                    ผอ. ชาญชัย  คำหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง
         13.30 - 15.00 น.  - เวทีเสวนาประสบการณ์ “เราได้อะไรจากการศึกษา”
                                     คุณอริยวัฒน์ พระบำรุง   
                                     อาจารย์วัลยา คมขำ   โรงเรียนบ้านหนองยาง 
                                     คุณสายรุ้ง  ฤทธิ์ทับ  ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง  เครือข่ายป่าเขาราวเทียนทอง   
         15.00 - 15.15 น.  - รับประทานอาหารว่าง
         15.15 - 17.00 น.  - กิจกรรม “จุดประกายนอกรั้วโรงเรียน”
         18.30 – 19.00 น.  - รับประทานอาหารเย็น
         19.00 – 21.30 น.  - กิจกรรมภาคกลางคืน

         2 ธันวาคม 2550
         06.00 น.               - ออกกำลังกาย
         08.00 – 08.30 น.  - รับประทานอาหารเช้า
         08.30 – 10.15 น.  - เวทีพี่ช่วยน้อง
                                     นักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  โรงเรียนหันคาพิทยาคม  
                                     วิทยาลัยการอาชีพหันคา  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท โรงเรียนพณิชยการชัยนาท
                                     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         10.15 – 10.30 น.  - รับประทานอาหารว่าง
         10.30 – 11.30 น.  - กิจกรรม “ส่งน้อง”
         11.30 - 12.00 น.  - พิธีปิดค่าย “โครงการพี่ช่วยน้อง”
         12.00 - 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน /เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
เก็บตกค่ายพี่ช่วยน้อง