ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4

ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4
“ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
8-9 พฤษภาคม 2553  เวลา 08.00 - 15.30 น.
ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
โครงการพี่ช่วยน้อง วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร. 086-2038305
- - - - - - - - - -

ความเป็นมา
         โครงการพี่ช่วยน้อง เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองยาง ร่วมกับวัดหนองยาง และโรงเรียนบ้านหนองยาง ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของชุมชนโดยรวม โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนมักประสบปัญหาการเลือกศึกษาต่อระหว่างสายอาชีพหรือสายสามัญ ขณะที่บางส่วนฐานะยากจนไม่มีโอกาสศึกษาต่อ โครงการจึงเข้าไปเอื้ออำนวยเยาวชนให้มีหลักคิด การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว โดยมีศิษย์เก่าที่ได้ศึกษาต่อ ผู้นำชุมชน ผู้นำเยาชนในท้องถิ่นมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการมีการจัดค่ายพี่ช่วยน้องไปแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2550 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2550 มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน จาก 10 โรงเรียนที่เข้าร่วม
         จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เยาวชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนาในท้องถิ่น ได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนได้มีโอการพัฒนาตนเอง เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเองต่อไปในที่สุด

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบ มีหลักคิดสอดคล้องกับชีวิตที่เป็นอยู่ของตนเอง ชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นฐานที่ตั้ง
         2. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน
         3. เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของเยาวชน ผู้นำชุมชน และภาคีในชุมชน
         4. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือของเยาวชนในชุมชน

กิจกรรม
         1. นำเสนอแนวคิดประสบการณ์การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
         2. ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการวางแผนชีวิตของเยาวชน
         3. สร้างกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชน ผู้นำชุมชน ภาคีต่างๆ ในชุมชน
         4. เป็นเครื่องมือ ให้เยาวชน ได้ตัดสินใจเลือกอนาคต กำหนดแนวทางชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

วันเวลาและสถานที่
         วันที่เสาร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

ผู้ร่วมโครงการ
         จำนวน 100 คน คัดเลือกเยาวชน อายุตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป – ไม่เกิน 18 ปี ที่มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น ช่วยงานชุมชน โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องมาร่วมกิจกรรม ในพื้นที่ตำบลสุขเดือนห้า และชุมชนใกล้เคียง

ภาคีความร่วมมือ
         1. ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองยาง
         2. วัดหนองยาง
         3. โรงเรียนบ้านหนองยาง
         4. ชุมชนตำบลสุขเดือนห้า ตำบลกะบกเตี้ย และตำบลเนินขาม

กำหนดการ
         8 พฤษภาคม 2553
         08.00 - 09.30 น.  - ลงทะเบียน
         09.30 - 10.15 น.  - ชี้แจงแนวคิดโครงการ  แนะนำตัว แบ่งกลุ่ม
         10.15 – 10.30 น.  - รับประทานอาหารว่าง
         10.30 - 12.00 น.  - บรรยาย “กระบวนการวางแผนชีวิตสำหรับเยาวชน”
                                    ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์  ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและขุมขน
         12.00 - 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน
         13.00 - 13.30 น.  - พิธีเปิด “ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4”
                                    ผอ. ชาญชัย  คำหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง
         13.30 - 14.30 น.  - ฐานเรียนรู้ “จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไร” (ฐานละ 30 นาที)
                                   ฐานที่ 1 หลักธรรมในชีวิตประจำวัน
                                   ฐานที่ 2 การศึกษา
                                   ฐานที่ 3 การใช้ชีวิตในสังคม
                                   ฐานที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                   ฐานที่ 5 รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น
         14.30 - 14.45 น.  - รับประทานอาหารว่าง
         14.45 – 16.30 น.  - ฐานเรียนรู้ “จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไร” (ต่อ)
         16.30 - 17.00 น.  - นำเสนอผลการเรียนรู้
         18.00 – 19.00 น.  - รับประทานอาหารเย็น
         19.00 – 21.00 น.  - กิจกรรมเยาวชน

         9 พฤษภาคม 2553
         05.30 น.              - ทำวัตรเช้า
         06.00 – 07.30 น.  - ออกกำลังกาย บำเพ็ญประโยชน์
         07.30 – 08.30 น.  - รับประทานอาหารเช้า
         08.30 – 09.00 น.  - ข้อคิดเห็นและสรุปบทเรียนที่ผ่านมา
         09.00 – 10.30 น.  - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน
                                     ผอ.วินิจ  ภูชัยศรีสัมฤทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกษม
                                     คุณสันติ การภักดี   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                                     คุณสกุลรัตน์  สินทรัพย์สมาสุข   เยาวชนตำบลสุขเดือนห้า
         10.30 – 10.45 น.  - รับประทานอาหารว่าง
         10.45 – 12.00 น.  - เวทีระดมความคิดและนำเสนอการเชื่อมโยงเยาวชนในชุมชน
         12.00 - 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
         13.00 – 15.00 น.  - กิจกรรม “ส่งน้อง”
         15.00 - 15.30 น.  - พิธีปิด “ค่ายพี่ช่วยน้อง”

เก็บตกค่ายพี่ช่วยน้อง