ศูนย์การเรียนรู้

         ปัจจุบันเครือข่ายทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน มีโรงเรียนและชุมชนที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้และให้บริการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ทั้งสิ้น 5 จุด ประกอบด้วย
                 1. โรงเรียนบ้านหนองยาง และวัดหนองยาง
                 2. โรงเรียนวังคอไห
                 3. โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
                 4. โรงเรียนบ้านเก่า
                 5. เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง