ดอกเหงื่อความดี


เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้จัดกิจกรรม "ดอกเหงื่อความดี" ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา  บนความร่วมมือ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)  เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีจิตอาสา ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด และประกอบสัมมาชีพได้ ผ่านการเรียนรู้การปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเครือข่ายฯ มีความเชื่อว่าทุกคนเกิดมาล้วนอยากทำำความดี คนทุกคนมีคุณค่า ความรัก ความสามัคคี และความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัยสำคัญนำสู่ความสำเร็จ

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเน้นการตั้ง "โจทย์" และหา "คำตอบ" ด้วยตนเอง ที่่วัดหนองยาง เครือข่ายฯ มีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย อาทิ ธนาคารต้นไม้ สวนผักบวร ห้องเรียนสีเขียว เตาเผาถ่านแกลบ ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ค่ายพี่ช่วยน้อง ลานบุญลานปัญญา อาชีพหลักอาชีพในฝัน การผลิตสื่อสร้างสรรค์ ถนนสวยด้วยมือเรา ฯลฯ


นอกจากนี้ยังเกิดการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมและเกิดนวัตกรรมดังนี้
     1. "ทุนดอกเหงื่อความดี" เพื่อยกย่องเชิดชูเยาวชนที่ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานชุมชน วัด โรงเรียนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเอง และสังคมที่ดีต่อไป ดอกผลแห่งการส่งเสริมให้คนสร้างเสริมความดี ปัจจุบันมีการมอบไปแล้ว 3 รุ่น จำนวนกว่า 100 คน ซึ่งจะทำการมอบทุนในวันแม่ 12 สิงหาคม

     2. "3 ล้อ ดอกเหงื่อความดี" เพื่อเสริมสร้างเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริงต่างๆ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 คัน และมีการผลักดันกิจกรรมดอกเหงื่อความดีในโรงเรียน เกิดเครือข่ายโรงเรียนจิตอาสา 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านวังคอไห โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย และโรงเรียนบ้านเก่า โดยวางแผนจัดทำอีกประมาณ 20 คัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน เนื่องจาก 3 ล้อดอกเหงื่อความดีเด็ก เยาวชนสามารถทำได้ด้วยตนเอง นอกจากจะปฏิบัติงานในโรงเรียนได้แล้วยังมีส่วนร่วมกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่รอบโรงเรียน

     3. "เด็กเอาถ่าน" กลุ่มเด็กๆ ในชุมชนและใกล้เคียงที่ร่วมกันเผาแกลบดิบ เพื่อแปรรูปเป็นถ่านแกลบที่มีคุณภาพ นำไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน น้ำส้มควันแกลบไล่แมลง อีกทั้งยังเป็นหารายได้เข้ากองทุนพี่ช่วยน้องสร้างสิ่งดีๆ ต่อชุมชน [รายละเอียด...]

        4. "เด็กรักษ์วัฒน์" กลุ่มเยาวชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนผ่านกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโว ค่ายพี่ช่วยน้อง วันแม่ และประเพณีสำคัญของชุมชน [รายละเอียด...] 

     5. "ออมสินกระบอกไม้ไผ่" กิจกรรมสร้างเสริมนิสัยการออมเงินให้แก่เด็ก เยาวชน รู้จักประหยัด เหลือกินเหลือเก็บ ไว้ใช้ยามจำเป็น โดยออมสินทำจากไม้ไผ่ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น

     6. "เวทีดอกเหงื่อความดี" เพื่อนำเสนอดอกเหงื่อความดีพลังสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น สรุปบทเรียนการทำงานดอกเหงื่อความดีในรอบปี มอบเกียรติบัตรดอกเหงื่อความดีแก่เด็กเยาวชน และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ใกล้วันเด็ก [รายละเอียด...] 
 
 
 ดอกเหงื่อความดี เครื่องมือสร้างเสริมเยาวชนจิตอาสา
 
 

ดอกเหงื่อความดี - ถนนสวยด้วยมือเรา
 3 ล้อดอกเหงื่อความดี 
 
 ออมสินกระบอกไม้ไผ่


 

เรื่องเล่าดอกเหงื่อความดีจากเฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา 
 ข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน