รู้จักคุณภิศักดิ์ นับงาม

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมให้น่าอยู่
เนื่องจากหลายกิจกรรมผมมีส่วนในการดูรับผิดชอบประสานงาน
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแนะนำตัวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ถึงแนวคิด ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในเบื้องต้น


ภิศักดิ์  นับงาม
เว็บมาสเตอร์อาสาบ้านไร่นาเรา


ข้อมูลเบื้องต้น


ประสบการณ์ภาพรวม
  • การพัฒนากระบวนทัศน์พึ่งตนเอง ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน เยาวชน ภาคีเครือข่าย
  • การจัดการข้อมูลชุมชนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้
  • การผลิตสื่อสร้างสรรค์ เว็บไซต์ ไอซีทีชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศ


ประสบการณ์ด้านงานพัฒนา


ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประสบการณ์ด้านผลิตสื่อสร้างสรรค์


เรื่องเล่าจากเฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา

  

เล่าเรื่องการทำงานด้วยภาพ