กลยุทธ์และกระบวนการในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

 
แม้ว่าการสร้างชุมชนเข้มแข็งจะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่ก็มีกลยุทธ์และกระบวนการที่เอื้อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
มีจุดเริ่มอย่างไร ทุนที่สำคัญของชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การเรียนรู้ของชุมชน
พบสาระหลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ ตัวอย่าง ข้อเสนอแนะ
ของ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@hotmail.com
 

  ช่วงที่ 7  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้นำชุมชน
 
ตอนที่ 15
  
 

  ช่วงที่ 6  
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมระบบวิจัยการเกษตร ระบบเกษตรยั่งยืน ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตพืช
การตรวจสอบชุดดินอย่างง่าย ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น
 
ตอนที่ 14
 
 
 
ตอนที่ 13
 
 
 

  ช่วงที่ 5 
ตัวอย่างการเรียนรู้ของชุมชน การเลี้ยงหมูหลุม สวนป่าเทิดดำริ หมอดินอาสา แผนชุมชน องค์กรชุมชน
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม การวางแผนชีวิต
 
ตอนที่ 12 
 
 
ตอนที่ 11 
 
 
ตอนที่ 10
 
 
 

  ช่วงที่ 4 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคนอย่างสมดุล คนที่อยู่เย็นเป็นสุข การทำงานแบบมีส่วนร่วมหัวใจอยู่ตรงไหน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่าย การจัดการความรู้ การวิจัยที่ใช้ชีวิตเป็นตัวตั้ง
 
ตอนที่ 9
 
 
 
ตอนที่ 8 
 
 
ตอนที่ 7 
 
 

  ช่วงที่ 3 
ชุมชนเข้มแข็งเริ่มอย่างไร จุดเปลี่ยนของชีวิต จากความเชื่อสู่วัฒนธรรมชุมชน
กลยุทธ์การพัฒนาชุมชน การพึ่งตนเอง ทุนที่สำคัญของชุมชน
 
ตอนที่ 6
 
 
 
ตอนที่ 5 
 
 

  ช่วงที่ 2 
การกระจายรายได้ ความยากจนของเกษตรกร สังคมไทยปัจจุบัน จีดีพีสะท้อนอะไร
 
ตอนที่ 4
 
 
 
ตอนที่ 3
 
 
 

  ช่วงที่ 1  
ยุคโลกาภิวัฒน์ ผลข้างเคียง การเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาที่ผ่านมา
 
ตอนที่ 2
 
 
 
ตอนที่ 1 
 
 
 
ดาว์นโหลดสไลด์ประกอบการบรรยาย
รูปแบบ .pdf | 47 หน้า | 27 MB
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)