แนวคิดการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

ขอเสนอแนวคิดต่อเครือข่ายโรงเรียนป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ในการจัดการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
ของ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
 โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@hotmail.com
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1