ปฎิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์พลเมืองไทย

 
 
         คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการสร้าง "พลเมืองไทย" ที่ดี
ในอนาคต โดยเป้าหมายหลักต้องการที่จะปรับเปลี่ยนและดำเนินการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษา ไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่ดี ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงสังคม และในระดับประเทศ ผ่านการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาตลอดชีวิต ได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ดังนี้
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ใหญ่ ครอบครัว และชุมชน
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพลเมืองในวงกว้างโดยสื่อมวลชน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน
         ร่วมวิเคราะห์อนาคตพลเมืองไทยกับคุณณรงค์ โชควัฒนา คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
คุณไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิ
พลังนิเวศและชุมชน ในรายการ  Intelligence  ทาง  VoiceTV
         (ขอขอบพระคุณคลิปวิดีโอ VoiceTV ท่านสามารถเข้าชมได้ที่หน้าหลักรายการ  Intelligence )

 
 
ตอนที่ 6
 
 
ตอนที่ 5
 
 
ตอนที่ 4
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1