Smart A4 การวางแผนบนฐานคิดการพึ่งตนเองวิทยากร
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
647 จรัญสนิทวงศ์ 57
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 08 – 1306 – 5373
Email: prateep.v@hotmail.com
Fb: ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เคลื่อนใจ เคลื่อนความคิด ด้วย Smart A4”
วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โครงการการจัดการความรู้เพื่อขยายผลความสำเร็จการใช้เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดในพื้นที่ 9 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)