ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อเชียง ไทยดี จ.สุรินทร์

 
จัดทำโดยมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม
 
ตอนที่ 2
 

ตอนที่ 1