ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อทัศน์ กระยอม จ.ขอนแก่น

 
จัดทำโดยมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม

ตอนที่ 2


ตอนที่ 1