ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อชาลี มาระแสง จ.อำนาจเจริญ

 
จัดทำโดยมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม

ตอนที่ 2

 

ตอนที่ 1