แผนชีวิตชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนายั่งยืน

เอกสารประกอบงานมหกรรมวิถีพลังไท 2
จัดทำโดยเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 
 
 
[ ดูหน้าสารบัญ ]
 
 
 

[ ดาว์นโหลด ]
รูปแบบ .pdf | 380 หน้า | 46.6 MB