เสียงกู่จากครูใหญ่

 
แบบอย่างของครู ที่อุทิศตนทำงานพัฒนาโรงเรียนและการพึ่งตนเองของคนในชุมชนรอบๆ โรงเรียนในชนบทอันทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ
ด้วยกลอุบาย แนวคิดการมีส่วนร่วม จึงนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด จนประเทศเกาหลีใต้ยกให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคนในประเทศของตน
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1