E-Book ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
ประกอบด้วย 7 ชุด มีเนื้อเรื่องชวนอ่านสนุกสนานตั้งแต่ระดับง่ายๆ จนขั้นสูง
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างรวดเร็วขึ้น สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในชีวิตประจำวันในระดับสูงต่อไป

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
เวอร์ชั่น 2 (พฤษภาคม 2552)
1. ปรับปรุงจุดประสงค์ใหม่ให้เหมาะสม
2. แก้ไขความถูกต้องของตัวภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
3. เพิ่มมุมมอง e-book ใหญ่ขึ้น เป็น 800x600 pixels
4. ปรับภาพให้สื่อถึงเรื่องราว เนื้อหาแต่ละบท
5. ปรับปรุงผลงานคศ.3 โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม e-book    (ดาว์นโหลดบทคัดย่อ...)

เวอร์ชั่น 1 (พฤษภาคม 2551)
เผยแพร่ครั้งแรก

ผู้จัดทำ
อาจารย์ลำดวน รอดสถิตย์
อีเมล์  Lumpond003@gmail.com
โรงเรียนบ้านเนินไผ่ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ภาพประกอบ
เด็กหญิงประนอม  เผือกผ่อง
เด็กหญิงณัฐสิรี ภาษาลี
เด็กชายวิษณุ ต่างใจ
เด็กชายสิทธิกร  ธัญญเจริญ
เด็กหญิงชุติมา  ครคง
เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเดช
เด็กหญิงดารารัตน์  ภูฆัง
เด็กหญิงสุวนันท์  เผือกผ่อง

เนื้อหาหลัก
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
เนื้อเรื่อง
คำศัพท์ (Vocabulary)
แบบฝึกเสริมทักษะ (Exercise)
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
เฉลยคำตอบ (Answer Key)

E-book ภาษาอังกฤษ 7 ชุด
1. Job, The Good Boy
2. Palm's Dream
3. John, The Bad Boy
4. The Big Black Swan
5. Going To The Sea
6. Paul's Family
7. Bob's Daily Routine

ความต้องการระบบ
ระบบแสดงผล 800x600 pixels
OS: Windows XP/Vista/7

ขอขอบคุณ
อาจารย์ลำดวน  รอดสถิตย์ โรงเรียนบ้านเนินไผ่ ที่อนุญาตให้เผยแพร่ มา ณ ที่นี้ด้วย
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://fws.cc/banrainarao/index.php?topic=189
 
 
*** เวอร์ชั่น 1 (10 เล่ม) ยุติการเผยแพร่แล้ว แต่อาจมีบางเว็บที่ยังแนะนำอยู่ ***
*** แนะนำให้ดาว์นโหลด เวอร์ชั่น 2 (7 เล่ม) เวอร์ชั่นล่าสุด มีเนื้อหาความสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 ***
 

คำนำ
 
 
 
สารบัญ
 
 
 
คำแนะนำการใช้งาน
 
 
 
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

 
 
เนื้อเรื่อง
 
 

คำศัพท์ (Vocabulary)
 
 

แบบฝึกเสริมทักษะ (Excercise)
 

 
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
 

เฉลยคำตอบ (Answer Key)
 

  
 

     แจ้งปัญหาการดาว์นโหลด วิธีการดาว์นโหลดไฟล์     
อีเมล์  banrainarao@gmail.com
เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา www.banrainarao.com

 
 
เมื่อดาว์นโหลดไฟล์เรียบรัอยแล้วต้องไปแตกไฟล์ก่อนจึงจะใช้งานได้
 
วิธีแตกไฟล์ (ไฟล์บีบอัด)
https://sites.google.com/site/banrainarao/faq/faq_rar
 
 
ร่วมให้กำลังใจผู้พัฒนาสื่อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://fws.cc/banrainarao/index.php?topic=189


1. Job, The Good Boy
เรื่องราวเกี่ยวกับการทำความดีของเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อจ๊อบ (Job)
ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ประโยค เกี่ยวกับการขอบคุณ และการตอบรับการขอบคุณ
 
หน้าปก
 
 
 

2. Palm's Dream
เรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของปาล์ม ในขณะที่นอนดูโทรทัศน์ 
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และประโยคต่าง ๆ เช่น การทักทาย แนะนำตนเอง และกล่าวลา 
 
 
 
 

3. John, The Bad Boy
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชื่อจอห์น (John) เขาชอบดูวีดีโอเรื่อง "สไปเดอร์แมน"
แล้วทำเลียนแบบจนได้รับบาดเจ็บ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
ประโยคเกี่ยวกับการกล่าวคำขอโทษ  และการตอบรับคำขอโทษ
 
 
 

4. The Big Black Swan
เรื่องราวเกี่ยวกับลูกหงส์สีดำ  ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ประโยค เกี่ยวกับสี ขนาด ฤดูกาล  การทักทาย และกล่าวลา
 
 
 

 

5. Going To The Sea
เรื่องราวเกี่ยวกับการไปทะเลของครอบครัวแอน (Ann) 
เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ประโยคในเรื่อง สี เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเล
 
 
 
 

6. Paul's Family
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของพอลล์
ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ ประโยค เช่น
สมาชิกในครอบครัว อายุ  อาชีพ และงานอดิเรกของบุคคลในครอบครัว
 
 
 

7. Bob's Daily Routine
เรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของบ๊อบ (Bob)
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์  ประโยค ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันต่างๆ