ติดต่อ

โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
ที่ตั้ง : วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130
อีเมล์ :
banrainarao@gmail.com
ผู้ประสานงาน : พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง สิริเตโช)  เจ้าอาวาส โทร. 086-2038305