แนวคิดการทำเพลง

เพลงสำนึกรักชุมชน
ผู้แต่ง  ประยงค์  อุปเสน  ขับร้อง  กลุ่มบัณฑิตคืนถิ่น
เป็นเพลงที่ต้องการสื่อว่ายังมีคนรุ่นใหม่ที่ต้องการกลับมาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่  ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
แม้เป็นกลุ่มคนเล็กๆ  แต่จะมีบทบาทสำคัญในท้องถิ่นเราในอนาคต
ซึ่งเหมาะกับกระแสสังคมไทยปัจจุบันอย่างมาก
 

เพลงฮีตสิบสอง
ผู้แต่ง  ประยงค์  อุปเสน
เป็นเพลงที่ผู้แต่งเชื่อว่า คนภาคอีสานมีของดีของตนเอง
แต่ยังขาดการถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่เข้าใจรากเหง้าวัฒนธรรมเดิม
จึงแต่งเพลงนี้ขึ้น  เพื่อสื่อสารให้คนอีสานภาคภูมิใจ และคนภาคอื่นๆ เข้าใจในวัฒนธรรมอีสาน
เพลงนี้มีทำนองสนุกสนาน  สามารถที่จะใช้เป็นเพลงประกอบการรำ ในงานต่างๆ ได้
 

เพลงหัวใจบ้านนอก
ผู้แต่ง  ประยงค์  อุปเสน  ขับรอง  ตะวันฉาย
เป็นเพลงที่ผู้แต่งพยายามจะสื่อว่า ยังมีคนรุ่นใหม่อีกมากมายที่เคยผ่านประสบการณ์ในเมืองใหญ่มา
แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตตนเองมาอยู่กับท้องถิ่น  ที่มีแต่ความรักความอบอุ่น
และเลือกที่จะให้กับสังคมซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ควรยกย่อง  ในแบบฉบับหัวใจคนบ้านนอก
ผู้แต่งเชื่อว่าเป็นบทเพลงที่จะสิ่งเสริมกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวเหล่านี้
 

เพลงหากยังหวัง
ผู้แต่ง  ตะวันฉาย  ขับร้อง  วรรลภา  รอดทราย
เป็นเพลงที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อถึงการให้กำลังใจกับคนในสังคมในยุคแห่งการแข่งขันว่า
หากท้อแท้หรือผิดหวังให้ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิต  คนเราหากยังมีความหวัง
ทุกอย่างก็จะลุล่วงไปได้  เพียงแค่ได้ลงมือทำ  บทเพลงนี้จะสื่อให้คนทุกกลุ่ม  ทุกวัยมีกำลังใจขึ้นมาได้
 


เพลงนี่คือสัญญา
ผู้แต่ง  ตะวันฉาย  ขับร้อง  กลุ่มบัณฑิตคืนถิ่น
เป็นเพลงที่เหมาะกับการให้กำลังกันและกัน  และเหมาะจะใช้กับกิจกรรมการอบรมสัมมนาต่างๆ
เพราะสื่อได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องจากกัน และตามหาฝันหรือเป้าหมายที่ต้องการ และห่วงใยกัน
 

เพลงฮักสาวลาว
ผู้แต่ง/ ขับร้อง  ประยงค์  อุปเสน
เนื่องจากผู้แต่งเป็นคนโนนแพง  ตำบลไคสี  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย
ปัจจุบันทำงานให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  และสหพันธ์แม่หญิงลาว
จากกการที่ได้ไปทำงานที่ สปป.ลาว  เป็นบทเพลงที่จะเชื่อมต่อความสัมพันธ์ ไทย-ลาว ได้