วัฒนธรรม 4 ภาค

 
         งานวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน) งานใหญ่ประจำปีที่นักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท ต่างรวมแรงรวมใจกันอนุรักษ์ สืบสานร่วมจัดงานมากันทุกปี ถือว่าเป็นบทเรียนนอกตำรา มีการประยุกต์เอาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนมานำเสนออย่างน่าอัฉจรรย์ยิ่งนัก ชมขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี งานแต่ง งานบวช สงกรานต์ และจุดสำคัญอยู่ที่การจำลองประเพณีวัฒนธรรม 4 ภาค (เหนือ ใต้ อีสาน กลาง) เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี 
โดยนักเรียนคิดทำเองทั้งหมด
 

 ช่วงที่ 5 ภาคกลาง
  
ตอนที่ 9
 
ตอนที่ 8
 

 ช่วงที่ 4 ภาคใต้
 
ตอนที่ 7
 
ตอนที่ 6
 
 

 ช่วงที่ 3 ภาคอีสาน
 
  ตอนที่ 5
 
ตอนที่ 4 
 

 ช่วงที่ 2 ภาคเหนือ
 
ตอนที่ 3 
 

 ช่วงที่ 1 ขบวนแห่ 
 
ตอนที่ 2
 
ตอนที่ 1