สงกรานต์บ้านเรา - ชุมชนท่าฉนวน

 
ประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท