เยาวชนรักษ์วัฒน์

         เยาวชนรักษ์วัฒน์ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน
คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์วัฒน์ประเพณีอันดีงามของชุมชนท้องถิ่น โดยมีกรรมการเครือข่ายฯ หัวเรือใหญ่ คือ
อาจารย์สำเริง  โพธิ์ขำ (อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองยาง) และคุณสิทธิกร ธัญญเจริญ ผู้นำเยาวชนบ้านหนองยาง
(ปัจจุบันกำลังศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง) ร่วมฝึกสอนการรำไทย ฟ้อน โขน ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ สนับสนุนเยาวชน
ในชุมชนได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า และประทับใจวัฒนธรรมประเพณีชุมชนท้องถิ่น
 

สืบสานประเพณีตักบาตรเทโววัดหนองยาง (16 ตุลาคม 2554)
 รำภูไท 3 เผ่า
 
วันแม่ 12 สิงหามหาราชินีวัดหนองยาง (12 สิงหาคม 2554) 
  ระบำชัยนาท
 
 รำเชิญพระขวัญ
 

ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 5 (7-8 พฤษภาคม 2554)
 
 รำร้อยเอ็ดเพชรงาม
 
รำเปิดวง
 
 
 อัลบั้มภาพ