บ้านไร่นาเรา ทะลุ 200,000 เพจวิว

 
 
         นับแต่เว็บบ้านไร่นาเรา ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ตลอดจนเติมเต็มหลักคิด หลักปฏิบัติด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวสารต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจงานพัฒนา เรื่องราวชุมชนท้องถิ่น การพึ่งตนเอง รวมทั้งได้แนะนำบอกต่อสาธารณะชนให้ทราบในวงกว้างด้วยดีเสมอมา ยังผลให้เว็บได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชม เพิ่มจำนวนเข้าชมเว็บมากขึ้นทุกวัน
 
         เว็บบ้านไร่นาเรา ได้เผยแพร่ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บแล้วมากกว่า 200,000 เพจวิว (Page View - เพจวิว หมายถึง จำนวนคลิกต่อครั้งของผู้เข้าชม) ขณะที่บ้านไร่นาเราแชแนล (Banrainaro Channel - http://www.youtube.com/banrainarao) ที่รวบรวมคลิปวิดีโอเรื่องราวต่างๆ กว่า 350 คลิปวิดีโอ มียอดเข้าดูแล้ว
มากกว่า 350,000 ครั้ง (เนื่องจากผู้เข้าดูมีหลายช่องทาง จำนวนจึงมากกว่าเพจวิวของเว็บหลัก)
 
         เราเชื่อว่าทุกชุมชน ตำบลที่เราอาศัยอยู่มีสิ่งดีๆ เพียงแต่รอวันเวลาร่วมค้นหา สร้างการยอมรับร่วมกัน สิ่งดีๆ เหล่านี้ สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างให้คนในชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองได้
 
         เว็บบ้านไร่นาเรา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเว็บด้วยดีตลอดมา ท่านสามารถร่วมส่งเสริมสนับสนุนเว็บ
ด้วยการแนะนำบอกต่อไปสู่วงกว้าง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการ "ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"


เว็บบ้านไร่นาเรา
4 กุมภาพันธ์ 2554