ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
คิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญฯ
 
เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ 
 
แต่ละปีการผลิตข้าวของประเทศไทยได้แกลบออกมามากกว่า 4 ล้านตัน แกลบจึงหาได้ง่าย ราคาถูก ขนย้ายได้สะดวก เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้พัฒนา "เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์" เพื่อแปรรูปถ่านแกลบไว้ปรับปรุงบำรุงดิน นอกจากนี้ยังได้น้ำส้มควันแกลบใช้ประโยชน์อีกด้วย
                                                                                                [รายละเอียด...]
  

เยาวชนยุคใหม่ ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?
เยาวชนยุคใหม่ควรมีพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องมีหลักคิดการเรียนรู้ที่นำไปสู่
การพึ่งตนเองได้มากที่สุด บนฐานการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ กาย ใจ และสติปัญญา เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชนท้องถิ่น และสังคมรอบด้าน
 
 
 

เกษตรกรยุคใหม่ ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?
"เกษตรกรยุคใหม่" ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?
ความเป็นมืออาชีพที่มีเป้าหมาย จินตนาการ หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ธรรมชาติของดินและปุ๋ย
ผลิตภาพของดิน พืชต้องการธาตุอาหารอะไรบ้าง
ความรู้เรื่องปุ๋ย การใช้ปุ๋ยอย่างคุ้มค่า ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร
และขั้นตอนการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
 
 
 

เสริมพลังครูติดแผ่นดินด้วยฉลาดวางแผน
การนำหลักคิดฉลาดวางแผน (SMART Planning) ไปใช้ในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมพลัง "ครูติดแผ่นดิน" คือ ต้องใฝ่ดี
ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ สามารถใช้สถานที่ประกอบอาชีพของ "ครูติดแผ่นดิน" เป็น "แหล่งเรียนรู้"
 
 
 

กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง
ท่านจะได้มุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ได้หลักคิดใหม่ๆ
ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ
รวมทั้งได้เรียนรู้และฝึกใช้ SMART planning
ซึ่งเป็น “เครื่องมือ” ใหม่สำหรับการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างสร้างสรรค์และมีพลัง
[รายละเอียด...]                                               
 
 

ฉลาดวางแผนสำหรับเด็ก
การประยุกต์ใช้หลักคิดฉลาดวางแผน (SMART planning)
เพื่อฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนได้อย่างไร
อาชีพที่ดี?  คุณภาพชีวิตที่ดีคือ? การวางแผนคือ?
เป้าหมายชีวิต? การแก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง
 
  
 
                                               

ภาพทอดผ้าป่า "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
 
 
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
คิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญฯ
 

แนะนำปุ๋ยสั่งตัด
 

ความดี
 
 
"ความดีนั้นจีรัง  แม้นโถมถั่งด้วยโพยภัย
เกิด ดับ ฤา น้ำ ไฟ มิอาจลบ ให้ลางเลือน"
 
พุทธวจนะ
 

ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเว็บบ้านไร่นาเรา
 
"บทความ เรื่องราว สาระน่ารู้ต่างๆ
ที่ปรากฏในเว็บบ้านไร่นาเรา
มุ่งเน้นเผยแพร่ไปสู่วงกว้าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างปัญญา
ร่วมสนับสนุนเว็บ ด้วยการแนะนำบอกต่อ"  
 
 
 
 
 
 

• • แนะนำเว็บบ้านไร่นาเรา • •
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน
เกิดจากความร่วมมือ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วน ประสานความร่วมมือกับ
บุคลากรและองค์กร ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ มีอาสาสมัคร
ชุมชนและภาคีพัฒนา ร่วมพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนพึ่งตนเอง
 
 

ซ่อมอาชีพหลัก สร้างอาชีพในฝัน
"อาชีพหลัก" หมายถึง อาชีพของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน
ส่วน "อาชีพในฝัน" หมายถึง สัมมาชีพที่พัฒนาจากฐานภูมิปัญญา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จึงพึ่งพาภายนอก
น้อยลงโดยเฉพาะการตลาด เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต
 

ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน ร่วมกันสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2545 ก่อเกิดวิทยากรชุมชนกว่า 100 คน
 
 

พี่ช่วยน้อง
"คนมีคุณค่า และต้องการทำดี" ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) มีเยาวชนเป็นตัวเชื่อมประสาน "พี่ช่วยน้อง"
เรียนรู้หลักคิด สร้างสรรค์ภูมิปัญญา การตัดสินใจ
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่
 
 
 

กองทุนพี่ช่วยน้อง
เน้นการสร้างโอกาส บรรยากาศ และปัจจัยเกื้อหนุนให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชน สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ไปสู่สังคมวงกว้าง เสริมสร้าง "ความเข้มแข็ง" ให้แก่โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น
 
 
 

ลานบุญ ลานปัญญา
วัด แหล่งเรียนรู้สำคัญที่อยู่ควบคู่กับชุมชนมานาน แหล่งศึกษา เรียนรู้ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นสำคัญ "ลานบุญ ลานปัญญา" เป็น "เวทีเปิด" สำหรับ
ทุกคนได้เรียนรู้มีโครงสร้างเปรียบเสมือน "ไข่ดาว"
[รายละเอียด...]
 
 
 

10 กระทู้ล่าสุด ลานชุมชนบ้านไร่นาเรา
 

                                                            [เข้าหน้าหลักลานชุมชนบ้านไร่นาเรา...]
 

 
        บ้านไร่นาเรา (เวอร์ชั่น วิทยุชุมชน)          
 
        หัวใจบ้านนอก           
 
        สำนึกรักชุมชน
 
         เพราะเธอคือความหวัง
 
        ฮักสาวลาว
 
        สวรรค์บ้านนา
 
        เยาวชนทอฝัน
 
        คนชายฝั่ง
 
        จำรุงใจเศรษฐกิจพอเพียง
 
        บทกลอนแดนดินถิ่นหนองยาง
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
    
                                                                                                          
 
 
 
 
สงกรานต์บ้านเรา เนินขาม       
 
                                                                                    [รายละเอียด...]

   วิดีโอล่าสุด                                                  
   วิดีโอยอดนิยม                                            
  • น้ำหมักชีวภาพ - สูตรดื่มน้ำลูกยอ  (46,766 ครั้ง)
                                                                                                             
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                                      
 
 แบบเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์
เน้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง โดยใช้ท่อระบายน้ำมาเป็นเตาสำหรับใส่แกลบ
แล้วทำฐานรองเตาที่รางเลื่อนเข้าออกสำหรับนำถ่านแกลบออก โดยฐานรองเตาควรสูงพอสมควร
เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันเครือข่ายฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม พัฒนาเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ รุ่น 5 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเผาได้ผลผลิตถ่านแกลบและน้ำส้มควันแกลบมาก
 
 
 

 เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ สำหรับใช้ผลิต "กุนตัง" (Kuntan)
ในระดับครัวเรือน
ภาคต่อ ของ "ถ่านแกลบ" สำหรับทำ "เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์"
เพื่อให้ได้ "กุนตัง" ที่มีคุณภาพ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการทำ ข้อควรระวัง การใช้ประโยชน์
 
 
 
 

 ถ่านแกลบปรับปรุงดิน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ่านแกลบธรรมดาๆ แต่กลายเป็น
วัสดุปลูกชั้นเยี่ยม แถมยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยวิธีการทำง่ายๆ ที่ชาวนาและเกษตรกร
ทุกคนทำได้ ส่วนจะทำอย่างไรจึงจะแปรสภาพแกลบดิบเป็นแกลบเผาที่มีคุณค่าได้นั้น ติดตามได้ต่อไป
 
 
 

 รู้จักดิน รู้จักปุ๋ย
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การเกษตรจึงมิใช่เพียงการผลิตเพื่อขาย
แต่เป็นภาพหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชากรส่วนใหญ่ จึงเชื่อมโยงกับปัญหาเศรษฐกิจ
สุขภาพ สังคม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ถ้าต้องการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้มั่นคงยั่งยืน ควรสร้างโอกาสและปัจจัยเกื้อหนุน
ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ธรรมชาติของดินและปุ๋ยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
"เหมาะสำหรับเกษตรกรทั่วไป ครูสอนนักเรียน และผู้ที่สนใจจะทำการเกษตร"
 
 
 

 ธรรมชาติของดินและปุ๋ย
ในบรรดาปัจจัยการผลิตที่ใชเ้พาะปลูกพืช เกษตรกรขาดความรู้เ้รื่องดินและปุ๋ยมากที่สุด
เกษตรกรจะสามารถนำความรู้พื้นฐานด้านดินและปุ๋ยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการดินในไร่นาของตนเองได้
เลือกซื้อปุ๋ยและผสมปุ๋ยใช้เองได้อย่างถูกต้อง ส่วนการตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดินแบบรวดเร็ว
และเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" จะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีได้ด้วยตนเอง
"เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้นำ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องดินและปุ๋ยลึกซึ้งมากขึ้น" 
 
 
 
 

 4 สูตรน้ำหมักชีวภาพยอดนิยม
โดยทั่วไปส่วนผสมการทำน้ำหมักชีวภาพ ถ้าใช้สูตรที่เป็นเป็นเศษซากพืช จะใช้ส่วนผสมระหว่าง
เศษซากพืชสดกับกากน้ำตาล อัตราส่วน 3 : 1 แต่หากเป็นเศษซากสัตว์ จะใช้อัตราส่วนระหว่าง
เศษซากสัตว์กับกากน้ำตาล อัตราส่วน 1 : 1 ถังน้ำหมักควรเป็นถังพลาสติก หรือกระเบื้องเคลือบ
ไม่ควรใช้ถังประเภทโลหะหรือปูนซิเมนต์ เพราะน้ำหมักจะเข้าไปกัดกร่อนภาชนะ
 
 
 
 
  
ทักษะคอมพิวเตอร์                                                                                                                     
 
 Faceyourmanga วาดภาพการ์ตูนบุคคลใครว่ายาก
คุณๆ ที่อยากวาดรูปภาพบุคคลแบบภาพการ์ตูนขึ้นมาซักรูปจะทำอย่างไร
จะหวังพึ่งโปรแกรมเทพอย่างอีลาส (Adobe Illustrator) กว่าจะได้รอยย่นแต่ละรอย
เส้นผมแต่ละเส้นคงเลิกคิดไปเลย อย่ากระนั้นเลยเหนืออีลาสยังมี Faceyourmanga (FYM)
เว็บที่ทำขึ้นมาให้คุณได้วาดรูปการ์ตูนตัวเอง เพื่อนพ้อง น้องพี่ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่สุดแสนจะง่ายดาย
แถมให้ใช้ฟรีๆ บนเว็บอีกต่างหาก
[รายละเอียด...
 
 
 

 โหลดคลิปยูทูปเป็น MP3
สาระน่ารู้ที่นำเสนอผ่านเว็บบ้านไร่นาเรา หากคุณต้องการดาว์นโหลดในรูปแบบไฟล์เสียง
เพื่อสะดวกในการพกพา ง่ายต่อการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ มาวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการ
ดาว์นโหลดในไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลย
 
 
 

 Free Youtube to MP3 Converter
โปรแกรมโหลดคลิปยูทูปเป็นไฟล์เสียง mp3
โปรแกรมฟรีอีกตัวในชุดของ Free Studio ที่มีคุณสมบัติในกาดาว์นโหลดคลิปยูทูป
แล้วแปลงเป็นไฟล์เสียง การใช้งานงาน เพียงไม่กี่คลิก ก็ได้ไฟล์เสียง mp 3 ไว้ฟัง
รองรับการดาว์นโหลดได้พร้อมๆ กัน สามารถสร้างแท็ครายละเอียดของแต่ละไฟล์
 
 
 
 

 Free Youtube Download โปรแกรมดาว์นโหลดคลิปยูทูป
อีกตัวที่น่าใช้
เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมฟรีในการดาว์นโหลดคลิปยูทูปที่ควรมีไว้ในเครื่องเรา มีเมนูการใช้งานงาน
ไม่กี่คลิก เพรียบพร้อมด้วยการดาว์นโหลดได้พร้อมกันหลายๆ ไฟล์ สามารถเลือกรูปแบบ
การบันทึกได้หลายสกุล มีทั้งแบบ MP4  AVI  FLV พิเศษสุด คือ รองรับไฟล์ แบบ HD
ที่ให้ภาพวิดีโอคมชัดสูง หมดปัญหาเรื่องการดาว์นโหลดผ่านเว็บปกติไม่ได้
โดยเฉพาะปัญหา HTTP 403 Forbidden  HTTP 404 Not Found
 
 

 โปรแกรมวาดรูป (Tux Paint)
โปรแกรมวาดรูปง่ายๆ สำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไป Tux Paint มีการใช้งานที่เรียบง่ายและสนุกสนาน
ประกอบด้วยพื้นที่ว่างๆ และเครื่องมือหลากหลายที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ
ช่วยให้พวกเขาผสมสิ่งต่างๆ หลากสีสรรเข้าด้วยกันจนเป็นภาพวาดที่สวยงาม
 
 
 
 

 โปรแกรมฝึกสมอง (gCompris)
ให้เด็กๆ ที่อายุตั้งแต่ 2 ถึง 10 ขวบได้สนุกกับกิจกรรมที่หลากหลาย หัดใช้คอมพิวเตอร์
ฝึกสมอง ขับเรือดำน้ำ ฝึกคิดเลข เล่นปริศนา ฝึกภาษาอังกฤษ หัดวางแผน ฯลฯ GCompris
ทำให้เด็กๆ ติดกิจกรรมการศึกษา ที่เขาและเธอจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ ด้วยตัวเอง
หรือด้วยความช่วยเหลือของครูหรือผู้ปกครอง
 
 
 
 
 
 
  
 
กูเกิ้ลไซต์ (Google sites)                                   
 
 
 การสร้างแกดเจ็ต (Gadget) ใส่เว็บไซต์
แกดเจ็ต เปรียบเสมือนชุดคำสั่ง หรือโค๊ดการแสดงผลที่เขียนขึ้นมา สำหรับใช้ในการใส่คำสั่งอื่นๆ
ที่กูเกิ้ลไซต์ไม่รองรับ เช่น จาวาสคริปซ์ ไอเฟรม โค๊ดเหล่านี้พบในเว็บทั่วไป เช่น เว็บบอร์ด ตัวนับสถิติเว็บ เฟชบุ๊ค เป็นต้น ยกตัวอย่าง ต้องการแสดงกระดานสนทนา สถิติตัวนับเว็บหน้าแรก กระทู้เว็บบอร์ด เฟชบุ๊ค
โดยเว็บที่ให้บริการเหล่านี้จะให้โค๊ดสำหรับมาแสดงผลในเว็บ การใส่โค๊ดโดยตรงไม่สามารถแสดงผลได้ จึงต้องใช้บริการล่ามอย่างแกดเจ็ต มาเป็นล่ามคอยแปลภาษาให้คนสองคนฟังรู้เรื่อง
 
 
 

 การแทรกเพลงในเว็บ
การแทรกเพลงลงในเว็บสามารถทำได้หลายวิธี หลักๆ คือ ต้องมีลิงค์ไฟล์เพลง และโปรแกรมสำหรับเล่นไฟล์
ซึ่งในที่นี่เราจะกำหนดให้โปรแกรม Windows Media Player ที่มีอยู่แล้วในทุกเครื่อง
เป็นโปรแกรมเล่นไฟล์ ก่อนจะเริ่มเรียนรู้ต่อไป ข้อกำหนดไฟล์ของกูเกิ้ลไซต์ คือ
มีขนาดไม่เกิน 10MB (เมกะไบต์) ถ้าขนาดไฟล์เพลงที่จะฝากขนาดไม่เกินก็เริ่มลงมือได้เลย
หากไฟล์ใหญ่เกินต้องไปลดขนาดไฟล์ก่อน
 
 
 

 การสร้างตู้เก็บเอกสาร ไฟล์ต่างๆ
การสร้างหน้าเว็บอีกแบบหนึ่งที่กูเกิ้ลไซต์มีให้ คือ การสร้างตู้เก็บเอกสาร
ประโยชน์ของตู้เก็บเอกสาร คือ จัดระเบียบเอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ ไฟล์ต่างๆ ของเว็บคุณ ให้เป็นหมวดหมู่
เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์แกดเจ็ต เมื่อใช้สามารถเข้าหาได้ถูกช่อง ช่วย ลดพื้นที่เว็บลงได้มาก
อีกทั้งยังเรียกใช้ไฟล์ได้โดยตรง กรณีใช้คำสั่งบางคำสั่งที่ต้องใช้ลิงค์ไฟล์โดยตรงในการแสดงผล
 
 
 
 

 กูเกิ้ลไซต์ทางเลือกในการจัดทำเว็บไซต์ชุมชน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้ก้าวมาสู่ชีวิตจริงแล้ว ประโยชน์ที่ได้ก็มีให้เห็นหลายๆ ด้าน
ถ้ารู้จักใช้ รู้จักประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เว็บไซต์ก็จะสื่อจิตวิญญาณชุมชนออกมา
ลองมาทำความรู้จักอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับชุมชน บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
ที่สำคัญไม่เสียค่าใช่จ่ายแต่อย่างใด
 
 
 

 คู่มือกูเกิ้ลไซต์ ฉบับชาวบ้าน ปรับปรุงครั้งที่ 2
รวมแนวคิดการจัดทำเว็บไซต์ชุมชน เทคนิค วิธีการ ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์
ผ่านการแนะนำเรียนรู้ใช้งานทั้งเยาวชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน โรงเรียน
มาแล้วหลายจังหวัด ที่สร้างสรรค์จากูเกิ้ลไซต์ (Google Sites) เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้คุณ
สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ลานค้า ลานชุมชน                                                                                                                   
 
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
 
มะพร้าวไม้ผลคู่บ้านคู่เมือง รอบๆ รั้วข้างบ้านในชุมชน
นอกจากขึ้นชื่อชั้นในกะทิชั้นยอด
กะลาก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นลายคราม
สวยงาม ใช้งานได้สารพัด
 
 
ขนมถ้วย
 
ขนมพื้นบ้าน ที่อุดมไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด จากรั้วข้างบ้าน
เช่น อัญชัญ ใบเตย เป็นต้น
 
 
 
ขนมไข่หงส์
 
ถ้าจะเรียกว่าขนมโบราณ ก็ดูจะเหมาะสม เพราะหน้าตา และเชื่อว่าคนรุ่นเก่าๆ
คงเคยรับประทาน เด็กรุ่นใหม่ๆ อาจเซโน่ ชาวบ้านจะร่วมลงแขกช่วยกันทำ
ในหน้างานบุญ งานประเพณี เทศกาลสำคัญในชุมชนเท่านั้น
 

 
 
 
 
 
 
  
 
ลานบุญ ลานกุศล                                                                           
 
 โครงการบริจาคหนังสือดินและปุ๋ยสู่ห้องสมุดโรงเรียน
คู่มือการเกษตรยุคใหม่ : ธรรมชาติของดินและปุ๋ย เป็นเอกสารวิชาการด้านดินและปุ๋ยที่มีสาระครบถ้วน
อ่านเข้าใจได้ง่าย และเกษตรการสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง โดย ศ.ดร.ทัศนีย์  อัตตะนันทน์
และ ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ ได้ร่วมกันเขียนเพื่อใช้ในการเสริมความรู้ ด้านดินและปุ๋ย
ให้แก่เกษตรกรและได้จัดพิมพ์ไปแล้วกว่า 415,000 เล่ม
[รายละเอียด...
 
 
  
 
 
 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ สื่อเรียนรู้ "ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา"
เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคหนังสือ
สื่อเรียนรู้ต่างๆ "ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา" เพื่อเสริมสร้าง "ความเข้มแข็ง" ให้แก่โรงเรียน
ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น ตามแต่จิตศรัทธา
 
 
 
 

 รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน
คอมพิวเตอร์เก่าหรือเสียแล้วอย่าทิ้ง เพราะช่วยสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์
ไอทีชุมชนได้อีกมาก โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน รับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด
ทั้งเมาส์ จอ คีบอร์ด แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ อุปกรณ์ด้านไอทีต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชุมชน
โครงการทักษคอมพิวเตอ์เพื่อชุมชนกว่า 30 ชุมชนที่ยังขาดโอกาสอีกมาก 
 
 
 
 
 
 
  
   
อัลบั้มภาพ                                                                                                                     
 
ทักษะคอมพิวเตอร์ปิดเทอม (ต.ค.) 
 

                                    [รายละเอียดทั้งหมด..>>>
 
  
 
"วันนี้..ท่านบอกเพื่อนสนิท  มิตรสหายของท่านให้รู้จักหรือยัง"
บ้านไร่นาเราดอทคอม : 
www.banrainarao.com
 เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา : www.facebook.com/Banrainarao
ยอดเข้าชมเว็บมากกว่า 4,000,000 ครั้ง