รู้จักดิน รู้จักปุ๋ย

 
หนังสือการ์ตูน "รู้จักดิน รู้จักปุ๋ย"
เหมาะสำหรับเกษตรกรทั่วไป ครูสอนนักเรียน และผู้ที่สนใจจะทำการเกษตร

 E-book... ]

[ ดาว์นโหลด ]
รูปแบบ : pdf | 44 หน้า | 18.50 MB
http://snk.to/f-cu56ng4s
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://fws.cc/banrainarao/index.php?topic=149.0 
 

 

คำนิยม
 
        คริสต์ศตวรรษที่ 21 จะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย รุนแรง
และกระทบกว้างขวางต่อมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะภัย 4 ประการ คือ
         
1.จำนวนประชากรของโลกมีมากเกินกว่าพื้นที่จะพอเพียงสำหรับหล่อเลี้ยงทุกคน
ได้หมดจำนวนที่พอดีคือ 4 พันล้านคน ปัจจุบัน 6.8 พันล้านคน
         
2.ภาวะโลกร้อน ซึ่งจะทวีความรุนแรงและมีผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้า
ทุกอย่างต้องปรับตัว
         
3.พลังงานฟอสซิลร่อยหรอลงอย่างรวดเร็ว จำต้องหาพลังงานทดแทน
รวมทั้งพลังงานชีวภาพ
         
4.วิกฤติอาหาร ผู้คนอดอาหาร-ขาดอาหาร จนอาจเกิดจลาจลได้อย่างกว้างขวาง
         
การเกษตรจึงเป็นทางออกที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ การผลิตอาหารต้องการดินดี
ดินดีต้องมีธาตุอาหารในดินอย่างพอเพียงและอย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นการรู้จักวิเคราะห์ดินและรู้จักการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องวิธีจึงเป็นความรู้ที่สำคัญเหลือเกิน
         ขออนุโมทนาต่อท่านประธาน คือ คุณจิตรามณฑ์ เตชะไพบูลย์ และกรรมการกองทุนฯ ทุกท่าน ที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
         ขอชมเชย ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ นักวิชาการผู้ยังประโยชน์แก่เกษตรกรไทยอย่างสม่ำเสมอตลอดมา
         ขอให้ทุกท่านจงอิ่มใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อเพื่อนร่วมชาติ และเพื่อบ้านเมืองไทยที่รักของเราทุกคน
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
31 ตุลาคม 2553
 
 
 
คำนำผู้เขียน

         ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การเกษตรจึงมิใช่เพียงการผลิตเพื่อขาย แต่เป็นภาพหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชากรส่วนใหญ่ จึงเชื่อมโยงกับปัญหาเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
         ระหว่างปี 2540-2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนทีมงานวิจัยการจัดการธาตอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ให้พัฒนาเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" เพื่อการผลิตข้าว ข้าวโพด และอ้อย และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550 ผู้เขียนได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชนในการระดมทุนจัดพิมพ์ "ธรรมชาติของดินและปุ๋ย" เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" มาอย่างต่อเนื่อง
         จากประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องดินและปุ๋ยน้อยมาก ตัวอย่างเช่น ไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมีกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยชีวภาพ อีกทั้งไม่รู้ว่าเป้าหมายของการใช้ปุ๋ยแต่ละประเภทคืออะไร และขาดหลักคิดในการติดสินใจเลือกซื้อปุ๋ย ฯลฯ
         ดังนั้น ถ้าต้องการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้มั่นคงยั่งยืน ควรสร้างโอกาสและปัจจัยเกื้อหนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ธรรมชาติของดินและปุ๋ยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะนอกจากดินและปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะปลูกพืชแล้ว ดินยังเป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งยังมีบทบาทและส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
         เมื่อปลายปี 2552 ผู้เขียนจึงได้เริ่มจัดทำต้นฉบับหนังสือ "รู้จักดิน รู้จักปุ๋ย" ที่มีภาพวาดประกอบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจง่าย ส่วนเนื้อหาของหนังสือฯ ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
         ตอนที่ 1 โลกของเรา เพื่อแสดงให้เห็นว่า โลกเกิดขึ้นและมีพัฒนาการมายาวนาน เช่นเดียวกับดินที่ได้ก่อกำเนิดมาแต่
ดึกดำบรรพ์ อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำรงชีพของมวลมนุษยชาติ
         ตอนที่ 2 ดิน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน และรู้ว่าดินเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ดินดี/ดินเลวดูที่ไหน จะปรับปรุงบำรุงดินได้อย่างไร พืชต้องการธาตุอาหารอะไรบ้าง ดินให้ธาตุอาหารพืชอะไรบ้าง ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย แตกต่างกันตรงไหน
         ตอนที 3 ปุ๋ย เพื่อให้รู้ว่า ปุ๋ยคืออะไร ปุ่ยมีกี่ประเภท ฉลากบนถุงปุ๋ยบ่งชี้อะไร ปุ๋ยถูก/ปุ๋ยแพงดูที่ไหน แม่ปุ๋ยและปุ๋ยผสมต่างกันตรงไหน ประโยชน์ของการผสมปุ๋ยใช้เองมีอะไรบ้าง จะเลือกซื้อปุ๋ยที่มีธาตุอาหารตรงตามคำแนะนำใช้ปุ๋ยได้อย่างไร และ
         ตอนที่ 4 การใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รู้ว่า ถ้าใช้ปุ๋ยเคมี จะเลือกใช้ปุ๋ยชนิดใด ใช้ประมาณเท่าไร ใช้เมื่อไร และใช้อย่างไร
         สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.สรสิทธิ์  วัชโรทยาน ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำในการคัดเลือกเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชน และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร  บุญเกิด  สำหรับภาพประกอบปุ๋ยชีวภาพ
 
ทัศนีย์  อัตตะนันทน์
ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
31 ตุลาคม 2553
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มกราคมนี้ (งานเกษตรแฟร์ ที่บางเขน) จะมีหนังสือ "ดินและปุ๋ย" ออกมาใหม่ 2 เล่ม คือ
1. หนังสือการ์ตูน "รู้จักดิน รู้จักปุ๋ย" เหมาะสำหรับเกษตรกรทั่วไป ครูสอนนักเรียน และผู้ที่สนใจจะทำการเกษตร
2. หนังสือ "ธรรมชาติของดินและปุ๋ย" เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้นำ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องดินและปุ๋ยลึกซึ้งมากขึ้น
หนังสือทั้ง 2 เล่ม เป็นหนังสือคุณภาพ อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาเป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้จริง
อีกทั้งราคาถูกมาก นอกจากเกษตรกรและผู้ที่สนใจแล้ว ผู้มีจิตเป็นกุศลหรือกองทุนต่างๆ
สามารถซื้อบริจาคให้โรงเรียน ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือของหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ฯลฯ
เพียงเท่านี้เราก็จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้การเกษตรไทยและสังคมโดยรวมเข้มแข็งขึ้น
 
 
เนื้อหาบางส่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับผู้เขียน 

 
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง