กะลามะพร้าว

 
สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนหนองยาง โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
เกี่ยวกับ "กะลามะพร้าว" วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่มากในชุมชน
โดยมีปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนได้คิดค้น พัฒนากะลามะพร้าว
ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนอย่างมากมาย
เนื้อหาบอกเล่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลงาน
อาจารย์สำเริง โพธิ์ขำ  โรงเรียนบ้านหนองยาง
นางสาววิลาวรรณ  ชัยสิทธิ์  ชุมชนหนองยาง
ขอขอบคุณที่อนุญาตให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่วงกว้าง มา ณ ที่นี้ด้วย