การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

 
การกองปุ๋ยหมัก
1. นำเศษใบไม้ชนิดต่างๆมากองบนพื้นดินในที่ร่ม   ให้มีความกว้าง  3  เมตร ยาว  5  เมตร   หนา 0.5 เมตร  (500  กก.)
2. โรยมูลสัตว์ที่หาได้ง่ายในพื้นที่ เช่น มูลหมู    มูลไก่    มูลโค   หรือมูลกระบือ  จำนวน 100  กก. (2 กระสอบปุ๋ย) บนกองเศษใบไม้ในข้อ 1.
3. โรยปุ๋ยยูเรียทับลงไป 1-2  กก.
4. โรยดินที่อุดมสมบูรณ์ทับลงไปอีก 100  กก. (หรือ 2 กระสอบปุ๋ย)
5. ปฏิบัติดังเช่นข้อ 1. – 4.  อีก  2   ครั้ง จนกระทั่งได้กองปุ๋ยหมักสูง 1.5  เมตร
6. โรยดินที่อุดมสมบูรณ์บริเวณผิวหน้ากองปุ๋ยหมักในข้อ 5. ให้หนาประมาณ 1 นิ้ว (ดูภาพที่ 1)
 
 
การกลับกองปุ๋ยหมัก
1. ควรกลับกองปุ๋ยหมักโดยพลิกเอาส่วนล่างขึ้นมาไว้ด้านบน ทุกๆ  10  วัน
 
 
การรดน้ำกองปุ๋ยหมักและการได้ปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์
1. รดน้ำปุ๋ยหมักให้มีความชื้นพอเหมาะ ถ้าแห้งให้รดน้ำทุก 7 วัน
2. ใช้เวลากองประมาณ 2  เดือน ก่อนที่จะนำมาใช้ ให้สังเกตความร้อนภายในกองปุ๋ยว่าอุณหภูมิใกล้เคียงกับภายนอกกอง หรือมีพืชเจริญบนกองปุ๋ยหมักก็ถือว่าสามารถนำมาใส่ต้นไม้ได้