เทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" ในการผลิตข้าวโพด

 
 
โครงการ "ต้นแบบความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเกษตรกรในการตัดสินใจทางการเกษตร
กรณีตัวอย่างการปลูกข้าวโพดแบบลดต้นทุน อำเภอนครไทย"
 
ต.ห้วยเฮี้ย ต.บ่อโพธิ์ ต.นาบัว ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
ตอนที่ 6
การประยุกต์ใช้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน
 
 
ตอนที่ 5
การใช้ปุ๋ยสั่งตัดในไร่ข้าวโพด 
 
 
ตอนที่ 4
การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 
 
 
ตอนที่ 3
ที่มาของโครงการ 
 
 
ตอนที่ 2
 แนวคิดเรื่องปุ๋ยสั่งตัด
 
 
ตอนที่ 1
การสนับสนุนงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง