ขนมจีนรวมญาติ

 
สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนหนองยาง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
เกี่ยวกับ "ขนมจีน" ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ
เมื่อมีงานชุมชนใหญ่ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน ประเพณีสงกรานต์
เครือญาติต่างมีโอกาสมีร่วมแรงช่วยกันทำอย่างแข็งขัน
เนื้อหาบอกเล่าถึงขั้นตอนวิธีการทำ
 
ผลงาน
นางสาวนฤมล การภักดี
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ขอขอบคุณที่อนุญาตให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่วงกว้าง มา ณ ที่นี้ด้วย
 
ตอนที่ 2
 
 
 
ตอนที่ 1