ภาษาถิ่น - ลาวครั่ง แดนดินถิ่นหนองยาง

 
สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนหนองยาง โรงเรียนบ้านหนอยาง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
เกี่ยวกับภาษา "ลาวครั่ง" ซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่ชุมชนใช้สื่อสารอยู่
เนื้อหาบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน
ใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ผลงาน
อาจารย์กชพรรณ คมขำ
อีเมล์   tiw.52@hotmail.com
โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
ขอขอบคุณอาจารย์ที่อนุญาตให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่วงกว้าง มา ณ ที่นี้ด้วย
 
 
แบบที่ 2 มีคำบรรยายประกอบ
 
 
 แบบที่ 1 ปกติ ไม่มีคำบรรยาย