ดิน (แนวพระราชดำริฟื้นฟูดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

 
 สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ุ60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก