ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 3 เสริมพลัง "ครูติดแผ่นดิน"

         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน วัดหนองยาง ร่วมกับเกษตรกรผู้นำ องค์กรชุมชน ครู และวิทยาลัยการอาชีพ
เนินขาม ภาคีการพัฒนา  ได้ร่วมจัด "ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา โดยมุ่งเสริมหลักคิด
หลักวิชา ฉลาดวางแผน (SMART Planning) เพื่อการเสริมพลัง "ครูติดแผ่นดิน" ในพื้นที่ดำเนินการ 20 ชุมชน โดยมุ่งเน้น
3 อาชีพหลักในชุมชน คือ อ้อย มันสำปะหลัง และข้าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพในชุมชน เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง "ครูติดแผ่นดิน" หมายถึง ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบ "อาชีพหลัก"
หรือ "อาชีพในฝัน" และอาสาทำหน้าที่เป็น "ครู" ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกทักษะสำหรับการประกอบอาชีพนั้นให้แก่
ผู้ที่สนใจ