ร่วมประชุมสัญจรผู้นำชุมชนตำบลสุขเดือนห้า

         เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการ "กองทุนพี่ช่วยน้อง" นำโดย พระครูโกศลชัยพัฒน์  เจ้าอาวาสวัดหนองยาง
ผู้นำชุมชน และผู้นำเยาวชนได้เข้าร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลสุขเดือนห้า ครั้งที่ 9/2553 ซึ่งมีผู้นำชุมชนเข้าร่วม ทั้ง 14 ชุมชน เพื่อชี้แจงแนวคิด ทิศทางการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน การทอดผ้าป่ากองทุนพี่ช่วยน้อง รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ผ่านมา การลงไปสำรวจอาชีพหลัก อาชีพในฝันของเยาวชน ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่าง
การเรียนรู้การผลิตสื่อสร้างสรรค์ ตั้งแต่การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ การสัมภาษณ์ ซึ่งบางส่วนเริ่มลงไปในหมู่บ้าน
เพื่อถ่ายทำสารคดีบ้างแล้ว โดยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เยาวชนในหมู่บ้านได้เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
ขณะเดียวกันผู้นำชุมชน ปราชญ์ และภาคีก็ได้แลกเปลี่ยนชุดความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน