ประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1

         วันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/54
ณ ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา วัดหนองยาง โดยมีเนื้อหาสาระ เรื่องยุทธศาสตร์เครือข่ายฯ รายงานสถานะทางการเงิน ลานบุญ
ลานปัญญา ครั้งที่ 3 นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม รวมคณะกรรมการทั้งสิ้น 30 คน
         สำหรับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ สมาชิกเครือข่ายฯ คือ "ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด และประกอบ
สัมมาชีพได้" ในพื้นที่เป้าหมาย 20 ชุมชน (หมู่บ้าน) 2 ตำบล อำเภอเนินขาม คือ  ตำบลสุขเดือนห้า 14 ชุมชน (ทั้งตำบล)
และตำบลกะบกเตี้ย (บางส่วน) 6 ชุมชน นอกจากนี้ยังกำหนดวันประชุมเครือข่ายฯ ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน หมุนเวียนสัญจร
ไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการรับรู้การทำงานในวงกว้างต่อไป ซึ่งกำหนดประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2
ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ณ วัดสุขเดือนห้า