ประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/54

 
         วันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2/54
ณ ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา วัดหนองยาง โดยมีเนื้อหาสาระ เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน การดำเนินงานเครือข่าย
และการเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการดำรงชีวิตพอเพียง สำหรับแผนงานดำเนินงานในช่วง 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม)
         1.เน้นกิจกรรมซ่อมอาชีพหลัก สร้างอาชีพในฝัน โดยค้นหาและพัฒนายกระดับครูติดแผ่นดินเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
เป้าหมาย 1 ชุมชน 1 แหล่งเรียนรู้
         2.ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเครือข่ายฯ ให้ "ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด และประกอบ
สัมมาชีพได้" ซึ่งกิจกรรมที่เยาวชนดำเนิน คือ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำปุ๋ยสั่งตัดแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลและใกล้เคียง เป้าหมายเบื้องต้น 20 จุด การปลูกผักปลอดสารพิษ และกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
         3.ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของเครือข่ายฯ ที่กำหนดไว้
         4.จัดกิจกรรมออมทรัพย์ชุมชน โดยจัดตั้ง "กองทุนออมทรัพย์" เปิดโอกาสเด็ก เยาวชน ผู้นำ ภาคี หุ้นละ 10 บาท
โดยเน้นการออมที่เกิดขึ้นจากการลดรายจ่าย เป้าหมายครอบคลุมพื้นดำเนินงานเครือข่ายฯ
         5.เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการดำรงชีวิตพอเพียง มีแกนนำครอบครัวตัวอย่าง 20 ครอบครัว ในการน้อมนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุมชี้แจงโครงการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช