เครือข่ายโรงเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการ "SMART planning"

 
         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กองทุนพี่ช่วยน้อง วัดหนองยาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์
จากโรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  และโรงเรียนบ้านวังคอไห ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "SMART planning
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา"  วิทยากรกระบวนการโดย ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์  มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 
ที่ปรึกษากองทุนพี่ช่วยน้อง พร้อมคณะวิทยากรรับเชิญ มาร่วมให้มุมมองและหลักคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งได้เรียนรู้ และฝึกใช้ SMART planning  (ฉลาดวางแผน) ในการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั่วทั้งสถานศึกษา