ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน - วันอาทิตย์

กำหนดการทักษะคอมพิวเตอร์ วันอาทิตย์ ครั้งที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2545  เวลา 08.00-15.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130

 
         โรงเรียนบ้านหนองยางร่วมกับวัดหนองยางได้จัดกิจกรรม “ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน” ซึ่งประกอบด้วยการรู้จักส่วนประกอบ หน้าที่ ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้แบ่งเป็นกลุ่มฐานกิจกรรมหมุนเวียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้โดยกำหนดจัด ทุกวันอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง เพื่อให้เยาวชน ผู้นำ และผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

         วัตถุประสงค์ ทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 คือ 1) เพื่อรู้บทบาทหน้าที่และความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 2) เพื่อรู้จักหน้าที่ส่วนประกอบแต่ละชนิดเบื้องต้น และ 3) สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อการดำเนินชีวิต

เวลา
08.00-08.30 น.     - ธรรมะเพื่อชีวิต
                            พระมหาบุญส่ง  สิริเตโช เจ้าอาวาสวัดหนองยาง
08.30–09.00 น.     - ชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์
                             อาจารย์ประสพ  สิงห์สม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยาง
09.00-10.00 น.     - ฐานที่ 1 ภาพรวมของคอมพิวเตอร์ :
                             ทำอะไรได้บ้าง ยี่ห้อ ชื่อเรียกส่วนประกอบต่างๆ
                             โดยเด็กชายสิทธิชัย  กลางธนู (ปาล์ม)
10.00-11.00 น.      - ฐานที่ 2 หน่วยรับข้อมูล : เมาส์, แป้นพิมพ์
                             โดยเด็กหญิงพรรณวดี  การภักดี (กุ๊ก)
11.00-12.00 น.     - ฐานที่ 3 หน่วยประมวลผลกลางและอุปกรณ์ภายใน :
                            ซีพียู, การ์ดเสียง, แรม, เมนบอร์ด, ไดร์ท และอื่นๆ
                             โดยเด็กหญิงขนิษฐา  แซ่ฮุ้น (จุ๊บ)
12.00-13.00 น.     - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.00 น.     - ฐานที่ 4 หน่วยแสดงผล : จอ, ลำโพง, เครื่องพิมพ์
                            โดยนางสาวสุพัตรา  กาฬภักดี (แอม)
14.00-15.00 น.     - ฐานที่ 5 สื่อบันทึกข้อมูลและหน่วยวัดข้อมูล :
                            แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์, ฮาร์ดดิสก์, หน่วยวัดข้อมูล
                            โดยเด็กหญิงเจนจิรา  นาทองคำ (เจนนี่)

ข้อตกลงเบื้องต้น
         1) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับการเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์
         2) กรณีเป็นนักเรียน เยาวชน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดให้
         3) ผู้มาร่วมเรียนรู้ต้องห่อข้าวมารับประทานกลางวัน โดยระหว่างเรียนรู้ไม่อนุญาตให้ออกนอกสถานที่