ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน - ช่วงปิดเทอมตุลาคม 47

1. ฐานคิด
         โรงเรียนบ้านหนองยางร่วมกับวัดหนองยางและเครือข่ายชุมชนชาวชัยนาทและเพื่อน ได้จัดทำ “โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน” เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก “บวร” (บ้าน+วัด+โรงเรียน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา

2. แนวทางศึกษา
         1) ภาพรวมคอมพิวเตอร์ 2) หน่วยรับข้อมูล 3) หน่วยประมวลผลกลาง 4) หน่วยแสดงผล 5) สื่อบันทึกข้อมูล 6) เทคนิควิธีการเปิดปิดเครื่อง 7) หลักและวิธีการพิมพ์ 8) การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ 9) ระบบปฏิบัติการที่สำคัญ 10) ระบบปฏิบัติการดอส 11) ระบบปฏิบัติการวินส์โดวน์ 12) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ 13) โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง 14) การอ่านคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมสำนักงาน 16) การจัดทำโฮมเพจ

3. สถานที่ดำเนินการ
         โรงเรียนบ้านหนองยางและวัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท

4. กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเรียนรู้)
         กลุ่มที่ 1 นักเรียนและเยาวชนทั่วไป ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์มาก่อน เรื่อง “ทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”
         ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
         กลุ่มที่ 2 นักเรียนและเยาวชนที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์บ้างแล้ว เรื่อง “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
         ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.
         กลุ่มที่ 3 ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. กรรมการสถานศึกษา ครู พระสงฆ์ ฯลฯ เรื่อง “การใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน”
         ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 18.00-20.00 น.
         กลุ่มที่ 4 ผู้มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ดีแล้ว เรื่อง “การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมระดับสูง”
         ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.

5. ติดต่อประสานงาน
         พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง  สิริเตโช ) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร. 06-2038305, 056-401389
         อาจารย์ประสพ  สิงห์สม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง โทร. 09-5654307

6. หมายเหตุ
         1) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางโทรศัพท์หรือสมัครด้วยตนเองที่วัดหนองยาง
         2) วันเวลาและเรื่องที่ศึกษา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ศึกษา
         3) ผู้ร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น………….ฟรีทุกกลุ่ม
         4) ผู้ที่สมัครเรียนทุกท่าน มาประชุมชี้แจงโครงการ แบ่งกลุ่มผู้ศึกษาในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2547  เวลา 09.00 น. ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท