ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน - ช่วงปิดเทอมเมษายน 49

1. ฐานคิด
         โรงเรียนบ้านหนองยางร่วมกับวัดหนองยาง ได้จัดทำ “โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน” เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก “บวร” (บ้าน+วัด+โรงเรียน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา

2. แนวทางศึกษา
         1) ภาพรวมคอมพิวเตอร์ 2) หน่วยรับข้อมูล 3) หน่วยประมวลผลกลาง 4) หน่วยแสดงผล 5) สื่อบันทึกข้อมูล 6) เทคนิควิธีการเปิดปิดเครื่อง 7) หลักและวิธีการพิมพ์ 8) การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ 9) ระบบปฏิบัติการที่สำคัญ 10) ระบบปฏิบัติการดอส 11) ระบบปฏิบัติการวินส์โดวน์ 12) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ 13) โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง 14) การอ่านคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมสำนักงาน 16) การจัดทำโฮมเพจ

3. สถานที่ดำเนินการ
         โรงเรียนบ้านหนองยางและวัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท

4. กลุ่มเป้าหมาย
         กลุ่มที่ 1 นักเรียนและเยาวชนทั่วไป ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์มาก่อน เรื่อง “ทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”
         กลุ่มที่ 2 นักเรียนและเยาวชนที่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์บ้างแล้ว เรื่อง “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
         กลุ่มที่ 3 ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. กรรมการสถานศึกษา ครู พระสงฆ์ ฯลฯ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน”
         กลุ่มที่ 4 ผู้มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ดีแล้ว เรื่อง “การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมระดับสูง”

5. ติดต่อประสานงาน
         พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง  สิริเตโช ) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร. 06-2038305, 056-449068
         โรงเรียนบ้านหนองยาง โทร. 056-449099,  449353

6. หมายเหตุ
         1) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ (มีนาคม 2549) เป็นต้นไป ทางโทรศัพท์ทั้ง 2 ท่าน หรือสมัครด้วยตนเองที่วัดหนองยาง
         2) เวลาศึกษาจัดตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ศึกษา
         3) ผู้ร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น………….ฟรีทุกกลุ่ม
         4) ผู้ที่สมัครเรียนทุกท่าน มาประชุมชี้แจงโครงการ แบ่งกลุ่มผู้ศึกษาในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2549  เวลา 09.30 น. ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า กิ่งอ.เนินขาม จ.ชัยนาท