ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน - ภาคค่ำ 49

1. ฐานคิด
         โรงเรียนบ้านหนองยางร่วมกับวัดหนองยาง ได้จัดทำ “โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน” เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก “บวร” (บ้าน+วัด+โรงเรียน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา

2. สถานที่ดำเนินการ
         โรงเรียนบ้านหนองยาง และวัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า กิ่ง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

3. กลุ่มเป้าหมาย
         กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทักษะการพิมพ์ (พิมพ์สัมผัส) รับนักเรียนระดับประถมศึกษา
         กลุ่มที่ 2 โปรแกรมสำนักงาน ด้านเอกสาร การคำนวณ และการนำเสนอ ด้วยชุดโปรแกรมออฟฟิศ รับผู้ที่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว
         กลุ่มที่ 3 อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เช่น การสืบค้น การเชื่อมโยงข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ รับผู้เรียนทุกระดับ
         กลุ่มที่ 4 การตกแต่งภาพถ่าย และการทำสื่อในรูปแบบวีซีดี เช่น การแก้ไขภาพ ตกแต่งภาพถ่าย การทำวีซีดีรูปภาพ การบันทึกเสียง รับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง หรือมีกล้องดิจิตอล
         กลุ่มที่ 5 การทำเว็บไซต์ รับผู้ที่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ การแต่งภาพมาบ้างแล้ว
         กลุ่มที่ 6 การติดตั้ง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รับผู้ที่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว
         ********* สามารถเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม  ทุกกลุ่มต้องมีผู้เรียนอย่างน้อย 5 คน ***********

4. ติดต่อประสานงาน
         พระมหาบุญส่ง  สิริเตโช   เจ้าอาวาสวัดหนองยาง  โทร. 08-6203-8305, 056-449068
         โรงเรียนบ้านหนองยาง  โทร. 056-449099,  449353

5. หมายเหตุ
         1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครด้วยตนเองที่วัดหนองยางหรือโรงเรียนบ้านหนองยาง
         2) ช่วงเรียน เวลา 18.00 – 20.00 น. (ตามกลุ่มศึกษา…เปลี่ยนแปลงได้)
         3) ผู้ร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น….ฟรีทุกกลุ่ม
         4) ผู้สมัคร ประชุมแบ่งกลุ่มวันศึกษาในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2549  เวลา 18.00 น. ณ วัดหนองยาง