ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน - คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก 49

1. ฐานคิด
         โรงเรียนบ้านหนองยางร่วมกับวัดหนองยาง ได้จัดทำ “โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน” เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก “บวร” (บ้าน+วัด+โรงเรียน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา

2. สถานที่ดำเนินการ
         โรงเรียนบ้านหนองยาง และวัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า กิ่ง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

3. กลุ่มเป้าหมาย
         รับเด็กอายุระหว่าง  4 - 9  ปี (ชั้นอนุบาล – ไม่เกินชั้น ป.3)
         เรียนรู้การทำงาน ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
         ********** เปิดการสอนได้ ต้องมีเด็กสนใจอย่างน้อย 5 คน ขึ้นไป *************

4. ติดต่อประสานงาน
         พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง  โทร. 08-6203-8305, 056-449068
         โรงเรียนบ้านหนองยาง  โทร. 056-449099,  449353

5. หมายเหตุ
         1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครด้วยตนเองที่วัดหนองยางหรือโรงเรียนบ้านหนองยาง
         2) ช่วงเรียน เวลา 16.00 – 18.00 น. (เวลาเปลี่ยนแปลงได้….รอผลประชุม)
         3) ผู้ร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น….ฟรีทุกกลุ่ม
         4) เด็ก และผู้ปกครอง ประชุมพร้อมกัน เพื่อร่วมจัดวันเวลาศึกษาในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2549  เวลา 17.00 น. ณ วัดหนองยาง