ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 51 นี้

ความเป็นมา
         โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านวังคอไห ร่วมกับวัดหนองยาง และเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ได้จัดทำ “โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน” เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก “บวร” (บ้านวัดโรงเรียน) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา

แนวทางศึกษา (กลุ่มเรียนรู้)
กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
เนื้อหา ทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เกมฝึกสมอง วาดรูป ฝึกคิดเลขอย่างง่าย สอนพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
เหมาะสำหรับนักเรียน และครู ระดับอนุบาล – ป.3
กลุ่มที่ 2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เนื้อหา โปรแกรมสำนักงาน อินเทอร์เน็ต อีเมล์ การป้องกันไวรัส
เหมาะสำหรับ : ผู้ใช้งานทั่วไป คนที่ยังไม่มีพื้นฐานก่อน เช่น นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. พระสงฆ์ ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 การตกแต่งภาพ – สื่อมัลติมีเดีย
เนื้อหา : การตกแต่งภาพ การตัดต่อเสียง วีดีโอ
เหมาะสำหรับ : ผู้ต้องการทำสื่อ นำเสนอผลงาน
กลุ่มที่ 4 สื่อสารสนเทศ
เนื้อหา : การสร้างและบริหารเว็บไซต์ โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความสนใจด้านอินเทอร์เน็ต มีทักษะคอมพิวเตอร์มาก่อนแล้ว
กลุ่มที่ 5 การดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
เนื้อหา : การประกอบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ การแบ็คอัพข้อมูล
เหมาะสำหรับ : ผู้ดูแลเครื่อง หรือมีคอมพิวเตอร์ สนใจเทคนิคการแก้ไขปัญหาต่างๆ

*************  ช่วงเวลาศึกษาแต่ละกลุ่ม ประชุมแบ่งกลุ่มเรียนรู้ *************

วันที่ 15 ตุลาคม 2551  เวลา 14.00 น. กลุ่มโรงเรียนบ้านหนองยางประชุม  (เริ่มเรียนวันที่ 16 ตุลาคมเป็นต้นไป)
วันที่ 16 ตุลาคม 2551  เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนบ้านวังคอไหประชุม (เริ่มเรียนวันที่ 17 ตุลาคมเป็นต้นไป)

ติดต่อประสานงาน
พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง  สิริเตโช ) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร. 086-2038305
วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

หมายเหตุ
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางโทรศัพท์หรือสมัครด้วยตนเองที่วัดหนองยาง หรือโรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านวังคอไห
2. สามารถเลือกศึกษาได้มากกว่า 1 กลุ่ม
3. สถานที่เรียน ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห
4. ผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น….ฟรีทุกกลุ่ม
5. ผู้เรียนทุกท่าน มาประชุม ชี้แจง แบ่งกลุ่มผู้ศึกษา และช่วงเวลาศึกษาแต่ละกลุ่ม