ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4

 
 
กำหนดการ
ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4
“ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
8-9 พฤษภาคม 2553  เวลา 08.00 - 15.30 น.
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
โครงการพี่ช่วยน้อง วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร. 086-2038305
-----------------------------------------------------------
8 พฤษภาคม 2553
08.00 - 09.30 น. - ลงทะเบียน
09.30 - 10.15 น. - ชี้แจงแนวคิดโครงการ  แนะนำตัว แบ่งกลุ่ม
10.15 – 10.30 น. - รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น. - บรรยาย “กระบวนการวางแผนชีวิตสำหรับเยาวชน” 
                          ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์  ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและขุมขน
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. - พิธีเปิด “ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4”
13.30 - 14.30 น. - ฐานเรียนรู้ “จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไร” (ฐานละ 30 นาที)
14.30 - 14.45 น. - รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. - ฐานเรียนรู้ “จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไร” (ต่อ)
16.30 - 17.00 น. - นำเสนอผลการเรียนรู้
18.00 – 19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. - กิจกรรมเยาวชน
 
9 พฤษภาคม 2553
06.00 – 07.30 น. - ออกกำลังกาย บำเพ็ญประโยชน์
07.30 – 08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 น. - ข้อคิดเห็นและสรุปบทเรียนที่ผ่านมา
09.00 – 10.30 น. - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน
                           ผอ.วินิจ  ภูชัยศรีสัมฤทธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกษม
                           คุณสันติ การภักดี   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
                           คุณสกุลรัตน์  สินทรัพย์สมาสุข   เยาวชนตำบลสุขเดือนห้า
10.30 – 10.45 น. - รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. - เวทีระดมความคิดและนำเสนอการเชื่อมโยงเยาวชนในชุมชน
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. - กิจกรรม “ส่งน้อง”
15.00 - 15.30 น. - พิธีปิด “ค่ายพี่ช่วยน้อง”
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง