ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ช่วงปิดเทอมตุลาคม

 
 
         ปิดเทอมนี้ ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน ร่วมเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวัฒนธรรมประเพณีชุมชนท้องถิ่น  ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
ความเป็นมา
         โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านวังคอไห และวัดสุขเดือนห้า ร่วมกับวัดหนองยาง
จัดทำ “โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน
ได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชน
ตลอดจนความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นในวงกว้าง  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา
 
กลุ่มเรียนรู้   (เลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม)
         1. คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก  ก้าวแรกของการเรียนรู้ของคุณหนูๆ
         2. ทักษะการพิมพ์สัมผัส  พิมพ์โดยไม่ต้องมองแป้น ไม่จิ้มดีด ฝึกได้ไม่ยาก
         3. เรียนรู้โปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานทั่วไป
         4. ทิปแต่งภาพอย่างง่าย  ด้วยโปรแกรมแต่งภาพอย่างง่ายและขั้นสูง
         5. การผลิตสื่อสร้างสรรค์ “อาชีพหลัก อาชีพในฝัน”
             เรียนรู้เรื่องราวชุมชนท้องถิ่น เทคนิคการบันทึกเสียง การถ่ายภาพ การบันทึกวีดีโอ การตัดต่อวิดีโอ
 
 *************  ประชุมแบ่งกลุ่มเรียนรู้  ใกล้ที่ไหน  เรียนที่นั่น *************
  วันอาทิตย์ที่  10  ตุลาคม  2553  เวลา 09.00 น.  วัดสุขเดือนห้า
  วันอาทิตย์ที่  10  ตุลาคม  2553  เวลา 11.30 น.  โรงเรียนบ้านวังคอไห
  วันอาทิตย์ที่  10  ตุลาคม  2553  เวลา 14.00 น.  โรงเรียนบ้านหนองยาง
 
ติดต่อประสานงาน
         พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่ง  สิริเตโช ) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง  โทร. 086-2038305
         วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
         โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน  เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา 
www.banrainarao.com
 
หมายเหตุ
         1. รับสมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางโทรศัพท์ สมัครด้วยตนเองที่วัดหนองยาง หรือในวันประชุม
         2. รับเฉพาะผู้ที่มาประชุมเท่านั้น  หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
         3. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น….เรียนฟรีทุกกลุ่ม
         4. สถานที่เรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านวังคอไห วัดสุขเดือนห้า และวัดหนองยาง
         5. เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม เป็นต้นไป  พร้อมกันทั้ง 3 แห่ง