ประชุมเชิงปฏิบัติการ "SMART planning เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา"

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“SMART planning  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
6 - 7   พฤศจิกายน  2553
ณ  วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  โทร. 086-2038305
--------------------------------------------
 
 
         กองทุนพี่ช่วยน้อง วัดหนองยาง ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  และโรงเรียนบ้านวังคอไห
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “SMART planning เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
         ท่านจะได้มุมมองและหลักคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งได้เรียนรู้ และฝึกใช้ SMART planning  (ฉลาดวางแผน) ในการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั่วทั้งสถานศึกษา

6  พฤศจิกายน  2553
     08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิด
     09.00 – 10.00 น.  เคลื่อนใจ   เคลื่อนความคิด
     10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
     10.15 – 11.00 น.  SMART planning  และ  Workshop 1
     11.00 – 12.00 น.  นำเสนอ  Workshop 1  และ  SMART planning (ต่อ)
     12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
     13.00 – 13.45 น.  Workshop 2
     13.45 – 14.45 น.  นำเสนอ  Workshop 2
     14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
     15.00 – 15.30 น.  SMART planning  (ต่อ)

7  พฤศจิกายน  2553
     08.30 – 09.15 น.  Workshop 3
     09.15 – 10.15 น.  นำเสนอ  Workshop 3
     10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
     10.30 – 11.15 น.  Workshop 4
     11.15 – 11.45 น.  นำเสนอ  Workshop 4
     11.45 – 12.00 น.  สรุปและปิดประชุม

วิทยากรกระบวนการโดย 
     ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์  มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน  ที่ปรึกษากองทุนพี่ช่วยน้อง

ติดต่อประสานงาน
      ผอ.ประสพ  สิงห์สม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห  โทร. 089-5654307

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง
 
     ฉลาดวางแผนสำหรับเด็ก
 
     กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง
     http://sites.google.com/site/banrainarao/column/learning_process
 
     ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กลไกสำคัญในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
 
 
หลักคิด SMART planning ที่มีการนำไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆ
     สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา (สถาบันวัดไร่ขิง)
     http://www.nidtep.go.th
 
     สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
     http://www.bpcd.net
 
     สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา
     http://www.ops.moe.go.th/index01.html
     
     โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     http://qualitystandardstoprivateschools.com