ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีเสริมสร้างปัญญาสมทบทุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง"

 
 
ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีเสริมสร้างปัญญา
สมทบทุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
ณ วัดหนองยาง หมู่ที่ 2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 (แรม 7 ค่ำ เดือน 12)
 
 
          กรรมการอุปถัมภ์วัดหนองยางเจริญศรัทธาทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเสริมสร้างปัญญา "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เสริมสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้แก่เด็กและเยาวชน (2) เสริมสร้าง "ความเข้มแข็ง" ให้แก่โรงเรียน
ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น และ (3) สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงแจ้งข่าวบุญนี้แก่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือ เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง เพื่อร่วมอนุโมทนาทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้โดยทั่วกัน

         ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ คิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญฯ

                             กำหนดการ 
                             10.00 น.  - ตั้งองค์ผ้าป่า ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองยาง
                             10.30 น.  - ถวายผ้าป่า
                             11.00 น.  - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
                                              - รับประทานอาหาร
                             13.00 น. - ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 2
                                              "ซ่อมอาชีพหลัก  สร้างอาชีพในฝัน"
                                               [รายละเอียดลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 2...]
                                             - เปิดตัว "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
                                               [รายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง...]
 
 
                             รายชื่อผู้ร่วมทอดผ้าป่ากองทุนพี่ช่วยน้อง
 
 
 
 
 
 
                             รายละเอียดผ้าป่ากองทุนพี่ช่วยน้อง 
 
 
 
 
 
 

 
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
ขอให้ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
คิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญฯ
 

บัญชีกองทุนพี่ช่วยน้อง
ชื่อบัญชี : วัดหนองยาง – กองทุนพี่ช่วยน้อง   ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : หันคา   บัญชีเลขที่ : 107-0-13648-4
หมายเหตุ 1. ผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนฯ สามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปหักลดหย่อนภาษีได้
ถ้าท่านต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่
"กองทุนพี่ช่วยน้อง" วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130
อีเมล์ banrainarao@gmail.com
พระครูโกศลชัยพัฒน์ ผู้ประสานงานกองทุน โทร. 086-2038305
คุณภิศักดิ์  นับงาม (เลขานุการเครือข่ายฯ) โทร. 086-2113385
หรือ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์  ที่ปรึกษากองทุน โทร. 081-3065373
 

 
ภาพงานทอดผ้าป่าเสริมสร้างปัญญา "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
 
 
 
 
 
ข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน