ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 2

 
 
ลานบุญ  ลานปัญญา ครั้งที่ 2
"ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร. 086-2038305
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     กองทุนพี่ช่วยน้อง วัดหนองยาง ขอเชิญเยาวชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ภาคีการพัฒนา และผู้สนใจทั่วไป
ร่วมงาน “ลานบุญ ลานปัญญา” กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน ครอบครัว วัด โรงเรียน
และองค์กรชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น
 
     ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเสริมสร้างปัญญาสมทบทุน
"กองทุนพี่ช่วยน้อง" (2) นำเสนอหลักคิดการพึ่งตนเองและรูปธรรมของ "อาชีพหลัก อาชีพในฝัน" (3) จัดลานค้าชุมชน
(4) บริการคลีนิคความรู้สู่ชุมชน และ (5) เปิดตัว "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
 
         กำหนดการ
         09.00 น.     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับดินปุ๋ย และแนะนำปุ๋ยสั่งตัด
         10.00 น.     - ตั้งองค์ผ้าป่าเสริมสร้างปัญญา "กองทุนพี่ช่วยน้อง"    [รายละเอียดผ้าป่ากองทุนพี่ช่วยน้อง...]
         10.30 น.     - ถวายผ้าป่าเสริมสร้างปัญญา "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
         11.00 น.     - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
         12.00 น.     - รับประทานอาหารกลางวัน
         13.00 น.     - ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 2 
                               "ซ่อมอาชีพหลัก  สร้างอาชีพในฝัน"
                               พบผู้ประสบผลสำเร็จในการปลูกอ้อย มันสำปะหลัง การทอผ้า ปลูกผัก
                             - เปิดตัว "กองทุนพี่ช่วยน้อง"    [รายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง...]
 
     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ตลอดงาน อาทิ จุดเรียนรู้ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนมจีนรวมญาติ
เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง ไบโอดีเซล เครื่องกำจัดเพลี้ยกระโดด น้ำหมักชีวภาพ บริการตรวจวิเคราะห์ดินและแนะนำปุ๋ยสั่งตัด คลีนิคความรู้สู่ชุมชน ลานค้าลานชุมชน ฯลฯ 
 
    จึงใคร่ขอเชิญองค์กรชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายใน "ลานค้าลานชุมชน"  ภาคีการพัฒนา หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมให้บริการ  "คลีนิคความรู้สู่ชุมชน" และพาบุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรม "พี่ช่วยน้อง"
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
ติดต่อประสานงาน
    พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่งสิริเตโช) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร. 086-2038305
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง